23 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29335

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tohum üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fidan üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.”

“a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fide üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından düzenlenir ve bütün illerde geçerlidir.”

“a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel, aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Süs bitkisi üretici belgesi, üreticinin resmi olarak kayıtlı olduğu ilin il müdürlüğü tarafından verilir ve bütün illerde geçerlidir.”

“a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, peyzaj mimarı, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doku kültürü yöntemi ile üretim yapan gerçek veya tüzel kişilere, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi il müdürlüğü tarafından verilir.”

“a) Kendisi veya çalışanına ait; ziraat mühendisi, biyolog veya bitki biyoteknolojisi konusunda eğitim aldığını belirten diplomanın il müdürlüğü tarafından onaylı örneği.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 ve 21 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başvuru sahibi olan veya çalıştırılacağı beyan edilen; ziraat mühendisi, bitkisel üretim ya da tohumluk yetiştirme konusunda ders aldığını belgeleyen teknisyen veya teknikerin lise, ön lisans veya lisans mezunu olduğuna dair belgesinin il müdürlüğünce onaylı örneği. Çalıştırılan teknik personel aynı il sınırları içinde, en fazla beş işletmede çalışabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) İl müdürlüğü, tohum, fidan, fide, doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi, tohum işleyici belgesi ve tohumluk bayi belgesini aşağıdaki esaslar dâhilinde düzenler.

a) İl müdürlüğü tarafından, başvuru sahibinin bildirdiği donanımlar yerinde tespit edilir. Başvuruda belirtilen donanımların bir kısmının veya tamamının başka bir il müdürlüğü sınırlarında bulunması durumunda, başvuru yapılan il müdürlüğü, tespitin yapılmasını donanımların bulunduğu il müdürlüğünden ister.

b) Yapılan tespitte eksiklikleri bulunan başvuru sahiplerine tamamlaması için en fazla bir ay süre verilir. İkinci tespitte de eksiklikler bulunması halinde başvuru reddedilir.

c) Yapılan tespitlerde herhangi bir eksikliğe rastlanmayan başvuru sahipleri yetkilendirilir. Belgeler iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan bir tanesi il müdürlüğünde muhafaza edilirken ikinci nüshası üreticiye verilir.”

“(4) İl müdürlükleri tarafından tohum, fidan, fide, süs bitkisi üreticisi ve doku kültürü ile tohumluk üreticisi belgesi verilen ya da iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinin başına “Doku kültürü ile tohumluk üreticileri,” ibaresi eklenmiş olup, aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Tohum yetiştiricileri tohum üretimleri aşamasında yapılan tarla kontrolleri esnasında denetlenir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/5/2009

27229

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/4/2012

28254

2-

7/12/2012

28490