23 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29335

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6641                                                                                                 Kabul Tarihi: 1/4/2015

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 164 – İstanbul’da Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden,

b) Hukuk Fakültesinden,

c) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,

ç) İslami İlimler Fakültesinden,

d) Tıp Fakültesinden,

e) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,

f) Bilgisayar ve Bilişim Fakültesinden,

g) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

ğ) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

h) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.

Rektör beş yıllığına, Yükseköğretim Kurulunun önereceği profesör akademik unvanına sahip üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Üniversite yönetimine, üniversitenin faaliyet alanları ile stratejik planına ilişkin görüş vermek üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşların üst yöneticilerinin katılımıyla Üniversite Danışma Kurulu oluşturulur:

a) Millî Eğitim Bakanlığı

b) Dışişleri Bakanlığı

c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

ç) Diyanet İşleri Başkanlığı

d) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

e) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı

f) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

g) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

ğ) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Bu Kurul yılda en az bir kez Rektörün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarına uluslararası kuruluşların yükseköğretim ile ilgili birimlerinden ve yurt dışındaki  yükseköğretim kurumlarından oy hakkı olmaksızın temsilciler çağrılabilir. Danışma Kurulunun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Yükseköğretim Kurulunun belirlediği eğitim öğretimin niteliğine ilişkin asgari kriterlerin yerine getirilmesi kaydıyla bölüm, anabilim dalı, bilim dalı veya araştırma merkezleri ile lisans ve lisansüstü diploma programı açmaya, bu programların kontenjanlarını belirlemeye ve akademik kadroların ilanına Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir. Üniversite Türkçe dışındaki dillerde program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliğine dair protokoller ve anlaşmalar yapabilir. Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri birimler kurulabilir. Yurt dışında eğitim yapılabilmesi, bu birimlerde yurt içinden görevlendirilecek öğretim elemanları ile idari personelin ve sözleşmeli olarak mahallinden temin edilecek öğretim elemanları ile idari personelin niteliği, sayısı, görev süresi ve bunlara ödenecek ücretler ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Vakfın kuruluşu, Vakıf resmî senedi ve Vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından takip edilmek ve sonuçlandırılmak üzere, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı kurulur. Vakfın temel amacı, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini desteklemektir. Vakfın organları; Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı ile orta, lise ve yükseköğretim öğrencilerini burs ve yurt temini ile desteklemek üzere kurulan kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflardan Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beş dernek veya vakıf Vakfın kurucularını oluşturur. Vakfın kuruluşuna katılan kişi ve tüzel kişi temsilcileri Vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur.

Vakfın gelirleri şunlardır:

a) Vakfın yapacağı hizmetler karşılığında alınacak ücretler

b) Her türlü yardım ve bağışlar

c) Vakfa ait taşınmazların gelirleri

ç) Diğer gelirler

Vakıf;

a) Kurumlar vergisinden (iktisadi işletmeler hariç),

b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle veraset ve intikal vergisinden,

c) Her türlü muameleler dolayısıyla düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemlere ilişkin damga vergisi ve harçtan,

muaftır.

Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Vakıf, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi ve harç istisnalarından yararlanır.

Vakfın talebi üzerine Maliye Bakanlığı tarafından Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin  hüküm  ve  tasarrufu  altındaki  taşınmazlar  üzerinde, gelir getirici kullanımlar dâhil kuruluş amaçlarını desteklemek üzere Vakıf lehine 49 yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilir veya kullanım izni verilebilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Vakfa aktarılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek tertibinden on milyon Türk Lirası Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine aktarılır.

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, lise düzeyinde özel eğitim okulları açabilir. Söz konusu okulların açılması, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı tarafından müştereken belirlenir.”

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İbn Haldun Üniversitesi

EK MADDE 165 – İstanbul’da Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İbn Haldun Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Eğitim Bilimleri Fakültesinden,

b) İletişim Fakültesinden,

c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,

ç) Hukuk Fakültesinden,

d) Siyasal Bilgiler Fakültesinden,

e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

f) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 3 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“İstinye Üniversitesi

EK MADDE 166 – İstanbul’da 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstinye Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;

a) Tıp Fakültesinden,

b) Diş Hekimliği Fakültesinden,

c) Eczacılık Fakültesinden,

ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,

d) Fen-Edebiyat Fakültesinden,

e) Mühendislik Fakültesinden,

f) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,

g) Mimarlık Fakültesinden,

ğ) İslami İlimler Fakültesinden,

h) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

ı) Fen Bilimleri Enstitüsünden,

i) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

j) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,

oluşur.”

MADDE 4 – 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 21 – Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 5 – 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 19 – Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”

MADDE 6 – 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“111) Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”

MADDE 7 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/4/2015

 

Ekler için tıklayınız