21 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29333

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   17/04/2015

             KARAR NO        :   2015/ÖİB-K-25

             KONU                  :   Balıkesir İli, Sındırgı İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 605 ada,

                                               1 no.lu parselin özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş.ne ait; Balıkesir ili, Sındırgı ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 605 ada, 1 no.lu parseldeki 20.019,91 m² yüzölçümlü tarım ve hayvancılık ürünleri entegre tesis alanı imarlı taşınmazın üzerindeki binalar ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

 “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 810.000 (Sekizyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Halil GÜNER’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Halil GÜNER’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 800.000.- (Sekizyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline’’ ilişkin kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.