21 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29333

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   17/04/2015

             KARAR NO        :   2015/ÖİB-K-23

             KONU                  :   Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi,

                                                9611 ada, 1 no.lu parseldeki taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

1. tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait, Samsun ili, İlkadım ilçesi, İstasyon Mahallesi, 9611 ada, 1 no.lu parseldeki 4.442,07 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmazın özelleştirme ihalesinde 510.000 (Beşyüzonbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Erdoğan ŞEN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Erdoğan ŞEN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 505.000.- (Beşyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Hasan ÇAMCI’ya  İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan ÇAMCI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 480.000.- (Dörtyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Bülent Özgür KILIǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Bülent Özgür KILIǒın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.