21 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29333

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

             TARİH                 :   17/04/2015

             KARAR NO        :   2015/ÖİB-K-22

             KONU                  :   Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Alan Mahallesi,

                                               7988 ada, 8 no.lu parseldeki taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

1. Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Alan Mahallesi, 7988 ada, 8 no.lu parseldeki 599,00 m2 yüzölçümlü konut alanı imarlı taşınmazın 104/599 oranındaki hissesinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu taşınmaz hissesinin özelleştirme ihalesinde 240.000 (İkiyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özgür ASLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özgür ASLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 180.000.- (Yüzseksenbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Arshan İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Arshan İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.