20 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29332

YÖNETMELİK

Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTISUYU

VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 18/3/2002 tarihli ve 24699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 ‒ Merkez Müdürü, merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir yardımcı seçebilir.”

MADDE 2 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.