20 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29332

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BARIŞ ÇALIŞMALARI VE UYUŞMAZLIK YÖNETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SÜBÇAUM): Selçuk Üniversitesi Barış Çalışmaları ve Uyuşmazlık Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi ve sosyo-kültürel alanlarda akademik seviyede gerçekleştireceği uyuşmazlık yönetimi araştırmalarıyla başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada barışı hakim kılmaya yönelik çalışmalar yapmak, uyuşmazlık çözümleri çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak ve barış konusunda çalışanlar için bir platform oluşturarak aralarında dayanışmayı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları, teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak.

b) Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda akademik ve ulusal veya uluslararası nitelikte gazete, dergi, kitap, bülten gibi yayınlar çıkarmak.

c) Uyuşmazlık yönetimi, medya ve çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu yetişkin ve sivil eğitim programlarına dâhil etmek amacıyla program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek.

ç) Uyuşmazlık yönetimi alanında ulusal ve uluslararası siyasi, iktisadi, tarihi, sosyo-kültürel, insan hakları ve insancıl hukuki açılardan akademik araştırma ve faaliyetlerde bulunmak.

d) Uyuşmazlık çözümüne yönelik yaklaşım ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla tek başına ya da yurt içinden ve yurt dışından kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler veya kişiler ile birlikte ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek.

e) Uyuşmazlık yönetimi, insan hakları ve barış eğitimi konusunda kurs, seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık hizmeti vermek, bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak ve bu alandaki Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak.

g) Diğer merkezler ve dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar, işbirliği, ortaklıklar ve ağlar oluşturmak.

ğ) Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

h) Yurt dışında faaliyet gösteren konuyla ilgili kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

ı) Yönetim Kurulunca belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları, Çalışma Birimleri ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı ve barış çalışmaları alanında uzman öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını Müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yönetim Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil yedi öğretim elemanından oluşur. Müdür dışındaki Yönetim Kurulu üyeleri; Üniversitenin görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

b) 6 ncı maddede belirtilen faaliyetler sonunda verilecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını Senatoya önermek.

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları oluşturmak.

d) Merkezin bünyesinde icra edilecek faaliyetlerde görevlendirileceklere ilişkin esasları belirlemek.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı öngörülen Üniversiteden, istekleri halinde diğer üniversitelerden, sivil toplum kuruluşu üyelerinden ve konuyla ilgili kişilerden üç yıllığına oluşturulur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.