20 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29332

YÖNETMELİK

Sakarya Üniversitesinden:

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/12/2010 tarihli ve 27776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “(SAÜTEM)” ibaresi “(Sakarya TÖMER)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “kurslar açmak,” ibaresi “kurslar, sertifika programları açmak,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ı) bendinin sonundaki “.” işareti “,” olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (i) ve (j) bentleri eklenmiştir.

“i) Talep gelmesi halinde Osmanlı Türkçesi, günümüz Türk Lehçeleri ile ilgili kurslar açmak,

j) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma ve toplantıları (Kongre - sempozyum - çalıştay - fuar vb.) yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki “bir” ibaresi “iki” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/12/2010

27776