20 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29332

YÖNETMELİK

Kastamonu Üniversitesinden:

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim-öğretim döneminde yarıyıl (güz veya bahar dönemi), yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını veya YÖK tarafından kabul edilen lisansüstü giriş sınavlarını,

c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

ç) Enstitü: Kastamonu Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

d) EABD/EASD: Enstitü ana bilim dalını/enstitü ana sanat dalını,

e) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan ve tercihen öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’den öğretim elemanını,

ğ) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik yapan öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği danışman ve EABD/EASD’nin önerisi üzerine EYK tarafından atanan kurum dışındaki öğretim üyesini,

h) Proje Yürütücüsü: Enstitüde kayıtlı öğrencinin enstitü kapsamında yürüttüğü projelerde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan ve tercihen öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD’den öğretim elemanını,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak 15 AKTS’lik proje çalışmasını,

i) Lisansüstü ikinci öğretim programı: YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak yapılan öğretim programını,

j) Lisansüstü uzaktan öğretim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı ile gerçekleştirilen lisansüstü öğretim programını,

k) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli 7,5 AKTS’lik dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,

l) Bilimsel hazırlık programı: Yüksek lisans ve doktora programlarında, EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nın onayladığı öğrencilerin eksiklerini gidermek amacıyla yürütülen programı,

m) Tez: En az 24 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

n) Tez İzleme Komitesi (TİK): EABD/EASD’nin önerdiği EYK’nin belirlediği ve doktora tezini içerik olarak belli periyotlar ile izleme görevini üstlenen komiteyi,

o) TÖMER: Türkçe ve yabancı dil eğitim uygulama ve araştırma merkezlerini,

ö) Uzmanlık alan dersi: Her öğretim üyesinin, danışmanlık yapmakta olduğu lisansüstü öğrencisine verdiği 6 AKTS’lik dersi,

p) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden oluşan 7,5 AKTS’lik çalışmayı,

r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarını,

s) Lisansüstü ders: Enstitü EABD/EASD açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik derslerini,

ş) Rektörlük: Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünü,

t) KÜ: Kastamonu Üniversitesini,

u) Senato: Kastamonu Üniversitesi Senatosunu,

ü) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı

MADDE 5 – (1) Enstitülerde ihtiyaç duyulduğu takdirde, EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler farklı dillerde verilebilir.

(2) Enstitüler; Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Program ve/veya yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri

MADDE 6 – (1) Enstitü bünyesinde lisansüstü programı, YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak şartıyla, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve YÖK’ün ilgili kurul kararları çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senato tarafından kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılabilir.

(2) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders(ler), ilgili EABD/EASD kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı ile gerçekleşir.

(3) EABD/EASD’de ders(ler)i yürütecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili EABD/EASD kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ile YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak gerçekleşir.

(4) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde ders(ler) sadece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu ile ilgili uygulamalar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(5) Enstitülerde, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında aynı isim veya içerikle ders açılamaz.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Her tür program için kontenjan ve başvuru şartları, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi, EK kararı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları ilgili EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirmelerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

(3) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar, Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazeteler aracılığı ile duyurulur. Ayrıca; öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru şartları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında duyurulur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda ALES puanı istenmez. Başvuru için öğrencinin ilgili alanda veya EABD/EASD önerisiyle EYK’nin belirlediği alanda lisans diplomasına ve gerekli şartlara sahip olması gerekir.

Bilim, sanat sınavı jürilerinin belirlenmesi

MADDE 8 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önereceği en az 5 (beş) öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen 3 (üç) asil 2 (iki) yedek üyeden oluşur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları EABD/EASD dışındaki programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının görüşü ve EYK’nin onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Yurtiçindeki veya yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

(2) Özel öğrenciler bu Yönetmenlikte geçen ilgili hükümlere tabidir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Özel şartlı öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabulünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Katkı payı ve öğrenim ücreti

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen ve mazeretleri ilgili EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programa kayıt yaptıran öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders EYK’nin teklifiyle Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Kayıt, kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders muafiyeti, farklı üniversiteden, enstitüden ders alma

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders(ler)in açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitüden ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Danışman, proje danışmanı belirleme, ikinci danışman atama, danışman, proje danışmanı değişikliği

MADDE 16 – (1) Danışman/proje danışmanı belirleme, ikinci danışman atama ve danışman/proje danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar, ilgili YÖK kararları ve Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Tez, seminer, proje çalışması, yazım dili

MADDE 17 – (1) Tez/seminer/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar, enstitüler tarafından hazırlanan ve EK tarafından onaylanan tez/seminer/proje yazım kılavuzunda belirtilir. Tezler, Türkçe veya İngilizce yazılır. Gerekli görülen hâllerde ilgili EABD/EASD’nin önerisi, EK ve Senatonun onayı ile tezin bir başka dilde de yazılmasına karar verilebilir.

Değerlendirme

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma şartları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

         Başarı Notu       Kat Sayı Karşılığı          Puan Karşılığı

                AA                        4,00                          90-100

                BA                        3,50                           85-89

                BB                        3,00                           80-84

                CB                        2,50                           75-79

                CC                        2,00                           65-74

                DC                        1,50                           58-64

                DD                        1,00                           50-57

                FF                        0,00                        49 ve altı

               MU                         --                                --

                GR                        0,00                            0.00

                 D                         0,00                            0.00

(2) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin şartları yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere D (devamsız) notu verilir. (D) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür. Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı S (süren), başarılı olup bitirmişse B (başarılı), başarısız olup kalmışsa K (kaldı) notu verilir (Doktora eğitiminde bu değerlendirme, tez izleme komitesi raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanılarak yapılır.). Ayrıca, uzmanlık alan dersleri ve seminerler de B (başarılı) veya başarısız olup kalmışsa K (kaldı) olarak değerlendirilir. Sınava girmeyen öğrenciler not belgelerinde GR (sınava girmedi) olarak belirtilir. Uzmanlık alan derslerine ve seminerlere ait (D) ve (B) notları genel not ortalamalarına katılmaz ve bu harf notları, yabancı dilde hazırlanan not belgelerinde sırası ile NA (notapplicable), SA (satisfactory) olarak yazılır. Bir dersten muaf olma durumunda MU (muaf) kullanılır.

(3) Sınavların değerlendirilmesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kullanılacaksa Enstitü Kurulunca belirlenecek çizelgeye göre notlandırma yapılır.

(4) Ölçme (sınav sonuç listeleri) belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme belgeleri (sınav evrakları) ise, EABD/EASD başkanlıkları tarafından iki yıl süreyle saklanır ve iki yılın sonunda, ilgili EABD/EASD başkanlıkları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması ve notların yükseltilmesi

MADDE 19 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu katsayısının AKTS’si ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS’ye bölünmesi yolu ile bulunacak değerdir.

(2) Genel ağırlık not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4 ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir.

(4) Uzmanlık Alan Dersi/Dönem Projesi ve Tez çalışması başarı notu ile değerlendirilmez ve not ortalamasına katılmaz.

Kayıt silme

MADDE 20 – (1) Aşağıdaki durumlarda, öğrencinin EYK kararıyla kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez:

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmesi,

b) 18/8/1985 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve Avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS’den az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer çalışması ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve 1. dönemde verilmez.

(3) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(4) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler yüksek lisans eğitiminde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalaması 2,50’den az olamaz.

Süre

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda AKTS yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS yükünü tamamlayamayan, uzmanlık alan dersi ve tez savunma sınavından da başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi

MADDE 26 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS’yi tamamladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD Kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD Kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve intihal raporu sunmak,

b) Eğitim ve öğretim yılı içerisinde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak,

şartlarını yerine getirmelidir.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 28 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Yüksek lisans tez savunma jürileri, YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınarak en az 3 (üç) veya 5 (beş) öğretim üyesinden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman hariç kurum içinden üç, kurum dışından iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ikinci danışman hariç kurum içinden dört, kurum dışından üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 7 (yedi) gün, en geç 30 (otuz) gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Bu karar danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağlayan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine getirilmiş 4 (dört) adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet tez CD’si, ilgili enstitünün ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç ay süre tanınır. Öğrenci yeniden gireceği tez savunma sınavı için en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD/EASD başkanlığından EABD/EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci ile ilgili EABD/EASD önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışman öğretim üyesi ile yeni bir tez konusunu belirler.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet kopyasını, nihai intihal raporu ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim edip tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi EYK’de görüşülür. EYK kararı ile öğrenci yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan eğitim olarak, Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

Ders ve AKTS yükü

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS’den az olmamak şartıyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile proje çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.

(3) Öğrencinin lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler tezsiz yüksek lisans programı için ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi yeterlik sınavına giremez. Ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı yarıyıldır. Ancak öğrenci; üçüncü yarıyılda AKTS yükünü tamamlamak, proje ve yeterlik sınavında başarılı olmak kaydıyla en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS yükünü tamamlayamayan, proje ve yeterlik sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartıyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde danışmanının onayladığı proje konusunu EABD/EASD aracılığıyla enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje yeterlik sınavının sonuçlanması

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken 3 (üç)’üncü yarıyılda proje savunma sınavına alınır. Proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, proje yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, eğitim ve öğretim yılı içerisinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde, üç adet ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

(3) Öğrenci AKTS yükünü tamamlamak kaydıyla jüri önünde proje yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.

Proje savunma sınavı

MADDE 36 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) EABD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde belirtilen proje savunma sınavı tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla projeyi başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri tarafından proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde EABD/EASD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje danışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim elemanı ile yeni bir proje konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 37 – (1) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı bulanan öğrenci, proje savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje CD’sini ve ilgili belgeleri enstitüye teslim eder. Aksi hâlde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Öğrenci EYK kararı ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme kabiliyeti kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 39 – (1) Doktora programı; 90 (doksan) AKTS’den az olmamak şartıyla, EABD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer ve tez süresince alınacak uzmanlık alan dersi, doktora yeterlik ve tez önerisi ile tez çalışmasından oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 (kırk beş) AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(4) Öğrenci, danışmanın görüşü, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer EABD’lerden ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de ders seçebilir.

Başarı denetlemesi

MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ten az olamaz.

Süre

MADDE 41 – (1) Doktora programını tamamlamak için asgari ve azami süreler 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları zamanı enstitüler tarafından belirlenir.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, enstitüler tarafından belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar.

(3) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından YÖK’ün ilgili kararları dikkate alınarak önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik öğretim üyesi (yeterlik sınav jürisi) tarafından yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 (yüz) üzerinden en az 75 (yetmişbeş) puan almış olmak gerekir.

(5) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere her iki sınavı da tekrarlanır.

(6) Doktora yeterlik jürisi, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde EABD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(8) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka biri ilgili EABD içinden ve biri üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalından olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen 3 (üç) öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden tez izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Öğrencinin ikinci danışmanının olması durumunda, ikinci danışman dilerse TİK toplantılarına katılabilir.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından EABD aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi savunma sınavından başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde, danışman değişikliği yapılan öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.

(6) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından EABD aracılığıyla sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya TİK atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, altışar ay aralıklarla yılda iki kez toplanır.

(2) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce TİK üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o güne kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce EABD aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve izleme raporu onanır.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen veya enstitüye yedi gün içinde TİK tarafından onanmış raporu sunmayan öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya TİK atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, TİK konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve EABD aracılığıyla enstitüye sunar. TİK üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya TİK değişen veya TİK tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve intihal raporu sunmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen doktora yayın şartlarını sağlamak

zorundadır.

Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 47 – (1) Tez savunma jürisinin oluşturulmasına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur. Jüri oluşturulmasında ayrıca YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınır.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda ilgili EABD başkanlığı enstitüye, 3 (üç)’ü öğrencinin TİK’i sabit olmak üzere, üniversite içinden 3 (üç), farklı bir yükseköğretim kurumundan 3 (üç) olmak üzere toplam dokuz öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, 3 (üç)’ü öğrencinin tez izleme komitesi ve ikinci danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere üniversite içinden 3 (üç), farklı yükseköğretim kurumundan 3 (üç) olmak üzere toplam 10 (on) öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan ve intihal raporu olmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 (on beş) gün, en geç 30 (otuz) gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek ilgili EABD tarafından ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme raporları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili EABD aracılığıyla enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç 15 (on beş) gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Tez savunma sınavına katılmayan veya düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenebilir.

g) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

Doktora diploması

MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden 1 (bir) ay içerisinde, tezinin 7 (yedi) adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş 7 (yedi) adet kopyasını, nihai intihal raporunu ve enstitü ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmasıdır. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunulacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programı; 90 (doksan) AKTS’den az olmamak şartıyla, EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Bir öğrenci bir yarıyılda en çok 45 (kırk beş) AKTS’lik derse yazılabilir. AKTS ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Başarı denetlemesi

MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00’ten az olamaz.

Süre

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için asgari ve azami süreler Yükseköğretim Kurulunun yürürlükteki lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğine ve YÖK’ün ilgili kararlarına göre belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının belirlenmesidir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları zamanı enstitüler tarafından belirlenir.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, enstitüler tarafından belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurularını ilgili enstitüye yapar.

(3) Yeterlik sınavları, EASD başkanlığı tarafından YÖK’ün ilgili kararları dikkate alınarak önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik öğretim üyesi tarafından yapılır.

(4) Yeterlik sınavı, ilgili sanat dallarının özeliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak üç bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her üç sınavdan da yüz üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(5) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik sınavından başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı, sözlü ve uygulamalı olmak üzere her üç sınavı da tekrarlanır.

(6) Sanatta yeterlik jürisi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı, sözlü ve uygulama sınavlarındaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde EASD aracılığıyla ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) İkinci defa sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS’lik ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar sanatta yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

(8) Zorunlu sebeplerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde sanatta yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir TİK oluşturulur.

(2) TİK, EASD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır. Öğrencinin ikinci danışmanının olması durumunda, ikinci danışman komite toplantılarına katılabilir.

(4) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 (on beş) gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden 7 (yedi) gün önce enstitüye danışmanı tarafından EASD aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi savunma sınavından başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde, danışman değişikliği yapılan öğrenci ise, en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girebilir.

(6) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından EASD aracılığıyla sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

Tez izleme sınavları

MADDE 56 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi altışar ay aralıklarla yılda iki kez toplanır.

(2) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce EASD aracılığıyla enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(5) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı talebi, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, TİK konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve EASD aracılığıyla enstitüye sunar. TİK üyelerinin imzalarını taşıyan rapor EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Başarısızlıktan dolayı danışman ve/veya Tez İzleme Komitesi değişen veya Tez İzleme Komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;

a) Tezini belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve intihal raporu sunmak,

b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın şartlarını sağlamak

zorundadır.

Sanatta yeterlik savunma jürisi ve tez savunma sınavı

MADDE 58 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden, ikinci danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden oluşur. Jüri oluşturulmasında ayrıca YÖK’ün ilgili kurul kararları dikkate alınır.

b) Sanatta yeterlik tez savunma jürisinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ikinci danışman jüride yer alabilir. Tez savunma jürisini belirlemek üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ikinci danışman öğretim üyesi sabit olmak üzere Üniversite içinden 3 (üç), farklı yükseköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK, önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan ve intihal raporu olmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken 15 (on beş) gün, en geç 30 (otuz) gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, EASD tarafından ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı notu ile değerlendirir. Salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı verir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı EASD aracılığıyla ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç 15 (on beş) gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenebilir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan veya düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan veya savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenebilir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluşturulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez önerisi savunma sınavına alınır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 59 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, tezinin yedi adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş yedi adet kopyasını, nihai intihal raporunu ve enstitü ve YÖK tarafından istenen diğer belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EASD adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte almış olduğu derslerin not dökümü de verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat

MADDE 60 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya sonra yazılı bildirimle değiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Yayın yasağı

MADDE 61 – (1) Enstitüde yapılan çalışma ve faaliyetler, Enstitü Müdürlüğünün yazılı onayı olmaksızın kısmen veya tamamen yayımlanamaz, açıklanamaz.

(2) Enstitüde yapılan çalışma ve faaliyetlerden üretilecek makalenin, bildiri ve benzeri yayınların içerisinde, ilgili çalışma ve faaliyetlerden üretildiği belirtilir.

Telif ücreti

MADDE 62 – (1) Enstitüde yapılan çalışma ve faaliyetlerin kısmen veya tamamen Enstitüce yayımlanması halinde telif ücreti ödenmez.

Engelli öğrenciler

MADDE 63 – (1) Sağlık raporuyla engellilik durumunu ve derecesi kanıtlanmış olan öğrenci, engeli nedeniyle almış olduğu bir dersin ödevlerini gerçekleştirmekte güçlük çekmesi halinde, danışmanının ve aldığı dersin öğretim elemanının önerisi EABD/EASD’nin onayıyla ilgili güçlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli her tür değişiklikler/düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Aksi durumlarda engelli öğrenci alınan derse eşdeğer nitelikte bir başka ders alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 28/11/2011 tarihli ve 28126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür.