20 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29332

YÖNETMELİK

Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL TIP UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırıcı: Denemenin fiilen uygulanmasından sorumlu olan ve deney hayvanları üzerinde uygulama yapma yetkisine sahip olan kişiyi,

b) Araştırma: Bilimsel bilgi elde etmek amacı ile deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü çalışmayı,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Deney hayvanı: Deneysel çalışmalarda kullanılan tüm hayvanları,

d) Merkez: Karabük Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

g) Sorumlu Yönetici: 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğin  4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde belirtilen veteriner hekimi,

ğ) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,

h) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek ilgili kişileri,

ı) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

i) Üniversite: Karabük Üniversitesini,

j) Veteriner hekim: Merkezde görevli veteriner hekimi,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Organları ve Görevleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede deney hayvanları üzerinde yürütülecek her türlü deneysel araştırma ve uygulamanın, etik kurallara uygun bir şekilde hayvan refahı ve hayvan haklarına riayet edilerek yürütülmesi için gerekli alt yapının oluşturulması, deney hayvanlarının kullanılacağı her türlü araştırma projeleri ve eğitim öğretim faaliyetleri için uygun özellikte deney hayvanı yetiştirilmesi ve bakımlarının yapılması, yürütülecek deneysel çalışmalar için alet, ekipman ve ortam sağlanması, uygulamaların etik kurallar çerçevesinde ve hayvan refahını ön planda tutan bir ortamda yürütülmesidir.

Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Sorumlu Yönetici,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitede görev yapan, tam gün çalışan ve hayvan deneyleri konusunda deneyimi olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı şekilde görevden alınabilir. Süresi dolan ya da çeşitli nedenlerle görevden ayrılan Müdürün yerine Rektör tarafından yenisi görevlendirilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekâlet eder.

(3) Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunamadığı durumlarda, üç ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör; yeni Müdür görevlendirilene kadar öğretim üyeleri arasından birini, Müdür olarak görevlendirebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda Merkezin bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezde çalışan veteriner hekimler ve teknik personelin görev paylaşımını ve çalışma düzenini belirlemek ve denetlemek.

ç) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak.

d) Araştırmacıların Merkez imkanlarından yararlanabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

e) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında o yıla ait eğitim, araştırma, yatırım, gelir ve harcama faaliyetlerini içeren yıl sonu kurumsal faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak ve kabul edilen faaliyet raporlarını onay için Rektöre sunmak.

f) Her takvim yılının bitimini takip eden Ocak ayında, o yıl içinde Merkezde gerçekleştirilen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarının türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren yıl sonu deney hayvanları faaliyet raporunu Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması, ideal çalışma ortamının sağlanması, Merkezin her türlü ihtiyacının belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

ğ) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bilimsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek, deney hayvanlarıyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanları hazırlatmak ve/veya yayımlatmak.

h) Üniversitenin hayvan deneyleri etik kurulu ile işbirliğini yürütmek.

ı) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak ve tedbir almak.

i) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

j) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından en çok iki müdür yardımcısı Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur ve gerektiğinde Müdüre vekalet eder.

Sorumlu Yönetici

MADDE 10 – (1) Sorumlu Yöneticinin görevleri şunlardır:

a) Merkezde, deney hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak.

b) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması, ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin her türlü gereksiniminin (personel, araç, gereç,  deney hayvanı gibi) belirlenmesi ve bunların karşılanması için Yönetim Kuruluna bildirimde bulunmak.

c) Araştırıcının hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alınarak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.

ç) İstendiğinde, Merkezin işleyişi, durumu, bilançosu ve yürütülen çalışmalar hakkında Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

d) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak ve toplanması için gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.

e) Merkezde yürütülen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarına ilişkin kayıtların ve Merkez bünyesinde yürütülen tüm proje kayıtlarını tutmak ve saklamak.

f) Deney hayvanlarının pedigri kayıtlarının tutulmasını sağlamak, bakım ve beslenme talimatlarını hazırlanmak.

g) Deneyler sonucunda ortaya çıkan, çevre ve sağlığa zararlı olan tüm tıbbi ve biyolojik atıkların imhasını sağlamak.

ğ) Araştırma birimindeki hayvanların tesise kabulü, bakımı, beslenmesi, üretilmesi, sağlık durumlarının takibi, hastalıklarının tedavisi ve yapılan araştırmaların veteriner hekimlik yönünden uygun olmasını sağlamak.

h) Üretim tesisinden gelen deney hayvanlarının her türlü işlemlerinin takibi ve rapor defterine kayıtlarını yapmak.

ı) Denetim defterini muhafaza etmek ve Bakanlık tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri istenildiği takdirde ilgililere ve Yönetim Kuruluna sunmak.

i) Bireysel havalandırmalı kafes ünitesinde bulunan deney hayvanlarının bakım ve beslenmelerini, kafeslerinin ve diğer ekipmanların temizlik, dezenfeksiyon ve gerektiğinde sterilizasyonunu yaptırmak ve denetlemek.

j) Cerrahi sonrası takibe alınan deney hayvanlarının takip süresince kontrollerini, ilaçların düzenli verilmesini sağlamak ve uygulamasını yaptırmak.

k) Merkeze ait ek laboratuvar birimlerinin kontrolünü ve isleyişini sağlamak.

l) Merkez çalışanlarının nöbet çizelgesini, izin takiplerini yapmak ve gerektiğinde Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

(2) Sorumlu Yönetici bu Yönetmelik dışında kalan iş ve işlemlerde Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün Başkanlığında, müdür yardımcıları ile Tıp Fakültesinden üç ve Fen Fakültesinden bir öğretim üyesi olmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın görüşü yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Geçerli mazereti olmadan üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını planlamak, Merkezle ilgili olarak bütçe önerisi hazırlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyaçlarını belirlemek,

b) Merkezce yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını, hizmet haklarına ait esasları, Merkezce sunulacak her türlü hizmetin bedelini belirlemek, gelir ve giderin dağılış ve kullanılış şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek,

c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,

d) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.