20 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29332

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alan koordinatörü: Çeşitli bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında sorumlu olduğu programı yürüten kişiyi,

b) Çocuk üniversitesi: İlk ve ortaokul öğrencilerine yönelik programları,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Genç akademi: Lise öğrencilerine yönelik programları,

d) Merkez: Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

g) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çocukların ve gençlerin bilimsel bilgiye erişebilirliğini artırmak, ilgi duydukları bilimsel, sanatsal ve sportif alanlar hakkında güvenilir ve güncel bilgiyi bilim insanlarından almalarını sağlamak, ilgi duydukları alanlarda öğretim programlarının ötesinde bilgi sahibi olmak isteyen öğrencilere bu bilgiyi sağlamak, çocukların ve gençlerin liderlik ve problem çözücülük özelliklerini ve düşünme yeteneklerini geliştirmek, bilim, sanat ve spor eğitimi ve etkinlikleri yaparak çocuklarda Üniversite kültürünün oluşturulmasını sağlamak, çocukların çeşitli meslek alanlarıyla tanışarak kendilerine mesleklerle ilgili amaçlar koymalarına katkıda bulunmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki iletişimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik (Çocuk Üniversitesi) ve lise öğrencilerine yönelik (Genç Akademi) programları aracılığıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Çocukların ve gençlerin bilim, spor ve sanat insanı olarak yetişmelerine katkı sağlamak için, çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü faaliyeti düzenlemek, yayın ve yayım etkinliklerinde bulunmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde, çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlarla işbirliği yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Alan Koordinatörleri ve

Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü aynı usulle değiştirebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarını düzenlemek, yönetim kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Müdür yardımcılarını Rektöre önermek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

e) Alan koordinatörlerinin hazırladığı eğitim faaliyetlerini koordine etmek, denetlemek,

f) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

g) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna rapor vermek,

h) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği dört üye ile Müdürden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve değerlendirmek,

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,

c) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek,

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacı hakkında karar alıp Rektörün onayına sunmak,

d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, Üniversitenin öğretim elemanı olan üç kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından istekleri halinde görevlendirilen en az üç, en fazla altı üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler, görüşleri alınmak üzere, Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek,

b) Çocuk ve gençlerin eğitimi konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek, Merkezin yürüttüğü Üniversite içi ve dışı faaliyetlere katkı sağlamak,

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

Alan koordinatörleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Alan koordinatörü; Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Alan koordinatörünün görevi; sorumlusu olduğu alanda Merkezde yürütülecek programların açılmasını sağlamak, açılacak programlara katılacak çocukların ve gençlerin seçim ölçütlerini, derslerini, akademik takvimini, ders programlarını belirleyerek Merkez yönetimine sunmak, programın eğitmenlerini ve görev dağılımlarını, olanak ve ihtiyaçlarını saptamak,  onaylanan programı çocukların ve gençlerin sağlık ve güvenlikleri için gerekli önlemleri alarak yürütmek ve ilgili görevin tamamlanmasından sonra hazırlanan raporu Müdürlüğe sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.