19 Nisan 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29331

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ORD.PROF. ENVER ZİYA KARAL TARİH

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ord.Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesine bağlı olarak kurulan Ord.Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görev ve yetkilerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Başkent Üniversitesi Ord.Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezini (BÜTAM),

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Yakın dönem dünya, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi araştırma ve incelemelerini geliştirmek ve güçlendirmek.

b) Yakın dönem dünya, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine bilimsel araştırmaları teşvik etmek.

c) Yakın dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilgiyi artırmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Multimedya ve internet dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle kaynak ve belge kullanımını yaygınlaştırmak.

b) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki üniversiteler ile Üniversite arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek, bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim üyelerinin değişik üniversitelerle buluşmalarını sağlamak, aynı alanda çalışan merkezler ve ünitelerle, Merkez arasındaki hareketliliğin artmasına katkıda bulunmak.

c) Üniversite ve başka üniversiteler arasında ortak eğitim ve araştırma etkinliklerinin gelişmesini sağlayacak toplantı, proje ve programlar yapmak.

ç) Merkezin çalışma alanı içine giren film ve televizyon programlarına danışmanlık yapmak, senaryolar yazmak.

d) Eğitimcilere ve profesyonellere başvuru kaynakları sağlamak.

e) Çalışma alanı içinde eğitim almak isteyen kişilere danışmanlık hizmeti vermek.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde yakın dönem dünya, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi hakkında kurslar, konferanslar, seminerler, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ğ) Kamu ve özel sektör kurumlarına, Merkezin çalışma alanına giren ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek.

h) İlgili mevzuatla verilen merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Üniversitenin merkezde görevli öğretim elemanları arasından en az bir en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak belirler ve bu kişiler üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Merkezin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak.

d) Merkezin çalışma programına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, çalışma raporlarını oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

e) Her üç ayda bir Merkezin çalışmaları hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından biri ve konu ile ilgili Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı esaslarla yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine iki ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanarak aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını onaylamak.

c) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve sonuçlarını rapor halinde Rektöre sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

e) Müdür tarafından Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.