18 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29330

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ)

(SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 20/12/2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) (Seri No: 1)’nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 4 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları ile 10 uncu maddesi 21/12/2015 tarihinde,”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.