18 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29330

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMET POLİTİKALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrasya ülkeleri: Beyaz Rusya-Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Moğolistan, Afganistan ve Azerbaycan ülkelerini,

b) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Dekan: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanını,

d) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Merkezin Müdürünü,

f) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

g) Tıp Fakültesi: İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ğ) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında mevcut sistem ve politikaları analiz etmek, veri toplamak, başta Türkiye olmak üzere Avrasya ülkeleri için sağlık sorunlarının çözümüne yönelik öneriler ve sağlık politikaları geliştirmektedir.

b) Orta Asya Cumhuriyetleri, Kafkas ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerin sağlık sistemleri, sosyo-demografik yapıları ve sağlık göstergeleri konularında veri toplamak ve bilgi tabanı oluşturmak.

c) Sağlık hizmet sistemleri ve politikaları konusunda ulusal ve uluslararası görüş alışverişi sağlamak amacıyla bilimsel toplantı, konferans ve seminer düzenlemek. Ülke ve bölge düzeyinde sağlık sorunlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin planlanması ve örgütlenmesi konularında araştırmalar yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek. Sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konusunda uzman yetiştirilmesi için eğitim olanağı sağlamak.

ç) Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgili diğer uluslararası ve ulusal kuruluşlar ile işbirliği yollarını geliştirmek. İlgili alanlara yönelik yerli ve yabancı dilde yayın yapmak, dergi çıkartmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmet politikaları ile ilgili alanlarda, Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli uygulama ve araştırmalar yapmak ve bunlarla ilgili programlar düzenlemek.

b) Toplum sağlığı konusunda bireylerin bilinçlendirilmesine yönelik projeler geliştirmek ve sağlık politikalarına katkıda bulunmak.

c) Sağlık hizmet politikalarıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörle işbirliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

ç) Sağlık hizmet politikaları alanında ulusal ve uluslararası kurumların işbirliğinde hizmet içi kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler ve benzeri faaliyetler düzenlemek, bilimsel görüşler sunmak.

d) Sağlık hizmet politikaları alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek olmak üzere Merkez bünyesinde uygulama birimleri kurmak.

e) Üniversite öğrencilerinin; sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak ve bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

f) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim ve öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık hizmetleri politikalarına ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

g) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

ğ) Mütevelli Heyet, Rektör ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Rektörün onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, yokluğunda yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Sağlık hizmet politikaları bünyesinde, dışardan istenen her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve onayından sonra uygulamaya koymak.

d) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esasları, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirler.

e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak ilmi kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

e) 13 üncü maddedeki şartlara uygun, şartlı bağış sözleşmesi bulunan durumlarda bağışların harcama esas ve usullerini belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve görevlendirilir. Danışma Kurulu onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilir ve/veya görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlık ücretleri

MADDE 13 – (1) Uygulanacak analiz, yöntem geliştirme, süreç oluşturma, teknik hizmet ve benzeri ücretlerle ilgili bakanlıklar ve standartlara uygun olarak tarifeleri baz alınarak yetkili kurullarca belirlenir. Merkezin; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapması halinde; kurumun kabul ettiği şartlar çerçevesinde, yetkili kurullar tarafından hazırlanacak ücret tarifesi esas alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.