18 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29330

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Çalışma Alanı ve Faaliyetleri

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre ve insan sağlığı hakkında bilim ve teknolojideki ileri ve güncel gelişmeleri incelemek, uluslararası bilimsel işbirliği çerçevesinde bilimsel araştırmalar yapmak; araştırmaların verimliliğini ve niteliğini artırmak, ilgili alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, ilgili alanlarda lisansüstü programların geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanı ve faaliyetleri şunlardır:

a) Çevre sorunları ile ilgili çeşitli alanlarda; çevreyi etkileyen ve oluşturan her türlü etmenlerin incelenmesi, çevresel koşulların ve kirleticilerin belirlenmesi, iklim etkileri, kentsel koruma ve yenileme, atık değerlendirme, çeşitli su kaynakları ve kalitesinin araştırılması, hava, su ve toprak ölçme ve değerlendirme analizleri, iyileştirme proses çalışmaları ve bu alanların insan sağlığına etkileri gibi alanlarda ilgili birimler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda ortak çalışmaları planlamak, organize etmek, konferans, çalıştay, seminer, yaz/kış okulları ve bilimsel toplantı etkinliklerinde bulunmak.

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

ç) Merkezin amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

d) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.

e) Araştırma çıktılarından ve Merkezin ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fiziki ve sanal ortamlarda yayınlamak.

f) Kamu ve özel teşebbüsün sorunları ile ilgili araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri işler yapmak.

g) Merkezin ilgi alanına giren konularda Üniversite bünyesinde bulunan birimlerle işbirliği içerisinde yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanması ve yürütülmesi için gerekli desteği vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.  

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından konusunda uzman kişiler arasından Rektörün önerisi, Başkanın onayı ile iki yıl için görevlendirilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir kişiyi Rektörün onayı ile Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, yokluğunda yardımcısını vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse, yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona ermiş sayılır.

(3) Müdür, Merkezin çalışmalarının kurallara uygun ve düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Araştırma projelerini düzenlemek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) İstenen her türlü proje ve danışmanlık hizmetlerini incelemek üzere Rektör ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak ve onayından sonra uygulamaya koymak.

d) Tam zamanlı çalışan Üniversite personelinin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden nasıl yararlandırılacaklarına ilişkin esasları, Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlemek.

e) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve Kurul tarafından benimsenen şeklini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından veya Üniversite dışından Rektör tarafından görevlendirilecek beş kişi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karara bağlar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile tahmini bütçesini karara bağlamak.

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini artıracak önerilerde bulunmak.

ç) Merkez bünyesinde yer alacak bilimsel kurullar, çalışma grupları ve birimler oluşturmak, bunların çalışma usullerini belirlemek ve aralarında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara bağlamak.

e) 14 üncü maddedeki şartlara uygun şartlı bağış sözleşmesi bulunan durumlarda bağışların harcama esas ve usullerini belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görev yapan yerli/yabancı uzman kişiler arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile iki yıllığına seçilir ve/veya görevlendirilir. Danışma Kurulu onbeş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden seçilir ve/veya görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin arttırılması için yaptıkları değerlendirmeleri Müdüre aktarmak.

b) Merkezin amaçları çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlık ücretleri

MADDE 14 – (1) Uygulanacak analiz, yöntem geliştirme, süreç oluşturma, teknik hizmet ve benzeri ücretlerle ilgili bakanlıklar ve standartlara uygun olarak tarifeleri baz alınarak yetkili kurullarca belirlenir. Merkezin; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapması halinde; kurumun kabul ettiği şartlar çerçevesinde, yetkili kurullar tarafından hazırlanacak ücret tarifesi esas alınır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile  Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.