17 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29329

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SGS SUPERVİSE GÖZETME ETÜD KONTROL SERVİSLERİ ANONİM

ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2010/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/20)

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2010/4)’in 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) 1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)’in Ek 2’sinde yer alan, Gaz Yakan Cihazlar için;

1) AT Tip İncelemesi (EK II-1-Modül B),

2) AT Tipe Uygunluk Beyanı (EK II-2 Modül C),

3) AT Doğrulaması (EK II-5 Modül F), 

4) AT Birim Doğrulaması (EK II-6 Modül G),

kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/4/2010

27561

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/8/2014

29093

2-

17/1/2015

29239