17 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29329

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 :   19/2/2015

             KARAR NO        :   2015/12-2

             KONU                  :   Adana ili, Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi,

                                               1456 ada, 881 no.lu parseldeki 2.507,00 m2

                                               yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 28/1/2015 tarihli ve 535 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Adana ili, Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, 1456 ada, 881 no.lu parseldeki 2.507,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

1. “Taşınmazın özelleştirilmesi ihalesinde; 7.055.000.- (Yedimilyonellibeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Keskin Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi - İvme Gayrimenkul Akaryakıt İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Keskin Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi - İvme Gayrimenkul Akaryakıt İnşaat Gıda Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 7.025.000.- (Yedimilyonyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Memtur Gümrük Hizmetleri Hırdavat İnşaat Elektronik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Memtur Gümrük Hizmetleri Hırdavat İnşaat Elektronik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 6.975.000.- (Altımilyondokuzyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Ali KILIǒa İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali KILIǒın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 6.791.000.- (Altımilyonyediyüzdoksanbirbin) Türk Lirası bedelle dördüncü yüksek teklifi veren Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Genpar Otomotiv Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararının onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Kuruluş’un yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.