15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29327

YÖNETMELİK

Sanko Üniversitesinden:

SANKO ÜNİVERSİTESİ İHALE VE SATIN ALMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 ‒ (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; SANKO Üniversitesinin mal ve hizmet alım ve satımı ile kiralama, taşıma ve inşaat işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; personel istihdamı ve geçici görevlendirmesi suretiyle hizmet alımı hariç olmak üzere, SANKO Üniversitesi ve tüm birimlerinin yurt içinden ve yurt dışından yapılacak alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerinin yapılması veya yaptırılması işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 154 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

b) Genel Sekreter: SANKO Üniversitesi Genel Sekreterini,

c) İhale: Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapım işinin seçilecek birisi üzerine ihale edildiğini gösteren ve bu kişide kaldığının onaylanması ile tamamlanan, sözleşmeden önceki işleri,

ç) İlgili birim: SANKO Üniversitenin alım, satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerinin yapılacağı ilgili birimlerini,

d) Kontrol ve kabul komisyonu: Başkan tarafından görevlendirilen, satın alınan mal veya hizmetin, ihale veya satın alma şartlarına uygunluğunu kontrol ve kabul eden komisyonu,

e) Müdür veya müdürlükler: SANKO Üniversitesi bünyesindeki müdür veya müdürlükleri veya koordinatörleri,

f) Mütevelli Heyeti: SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Rektör: SANKO Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Satın alma birimi: Üniversitenin alım veya ihale işlemlerini yürüten birimini ve/veya yetkilisini,

h) Satın alma ve ihale komisyonu: Başkan tarafından görevlendirilen, satın alınacak mal veya hizmetin satın alma ve/veya ihale işlemlerini yürüten komisyonu,

ı) Satın alma ve satım: Taşınır ve taşınmaz malların, her türlü ihtiyaç mallarının, hizmet ve ayni hakların alım ve satımını,

i) Sözleşme: Yüklenici veya tedarikçi ile Üniversite arasında yapılan yazılı anlaşmalar ile gerçek veya tüzel kişilerle süresiz ve/veya devamlılık arz eden abonelik ve benzeri anlaşmaları,

j) Şartname: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,

k) Tahmin edilen bedel: Bu Yönetmelik kapsamına giren işler için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde belirlenen bedeli,

l) Talep sahibi: Mal veya hizmet alımı veya satımı ile kiralama, taşıma veya inşaat işlerinin yapılması talebinde bulunan kişiyi,

m) Tedarikçi: Bu Yönetmelik kapsamında belirlenen bedel karşılığında işi üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

n) Uygun bedel: Yetkili organca referans, dayanıklılık, fiyat, kalite, teknoloji, kullanım özellikleri, tecrübe ve benzeri kriterler açısından yapılacak araştırma veya teklif alma suretiyle bulunan bedel üzerinden yapılacak pazarlık sonucu oluşan bedeli veya bedel tahmini yapılamayan işlerde teklif edilen bedellerden uygun bulunanını,

o) Üniversite: SANKO Üniversitesini,

ö) Yapım: İnşaat, ihzarat, imalat, sondaj,  tesisat,  onarım,  yıkma,  değiştirme, iyileştirme, yenileştirme ve montaj işlerini,

p) Yüklenici: Bu Yönetmelik kapsamına giren yapım işini üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve Satım İlkeleri, Yetkili Organlar ve

Organların Çalışma Şekline İlişkin Esaslar

Satın alma ve satım ilkeleri

MADDE 5 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre temin edilir veya yaptırılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde Üniversite yararının gözetilmesi esastır.

Satın alma ve ihale yetkilisi

MADDE 6 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm satın alma ve ihale işleri, Mütevelli Heyetin, her öğretim yılı başında onaylayacağı bütçe ve esaslar çerçevesinde, Başkanın vereceği onay ile gerçekleştirilir ve kesinleştirilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartları taşımayan veya bu Yönetmelik kapsamı dışındaki her türlü mal veya hizmet alımı veya yapım işleri Başkanın onayı alınarak yapılabilir.

(3) Bütçesi veya ödeneği olmayan satın almalar veya ihaleler Başkanın onayı ile yapılabilir.

(4) Başkan bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini, dilediği kişi ya da kişilere, kısmen veya tamamen birlikte veya ayrı ayrı devredebilir.

Satın alma ve ihale komisyonu

MADDE 7 ‒ (1) Satın alma ve ihale komisyonu, süreli veya süresiz olarak, tüm işlemler için yetkili olmak veya bir veya birden fazla işlem için yetkili olmak üzere, birden fazla üyeden oluşacak şekilde Başkan tarafından oluşturulur ve görevlendirilir. Başkan, yapılacak iş konusunda uzmanlığı olan üye veya üyeleri komisyona atayabilir. Başkan dilediği zaman komisyon üyelerini kısmen veya tamamen görevden alabilir veya değiştirebilir.

(2) Satın alma ve ihale komisyonu kararında, Başkanın satın alma veya ihaleyi onaylayabilmesi için gerekli ve/veya Başkanın istediği bilgiler bulunur.

Kontrol ve kabul komisyonu

MADDE 8 ‒ (1) Kontrol ve kabul komisyonu, satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin, alım veya ihale koşullarına uygunluğunu denetlemek, geçici ve kesin kabullerini yapmak üzere, süreli veya süresiz olarak, tüm işlemler için yetkili olmak veya bir veya birden fazla işlem için yetkili olmak üzere, birden fazla üyeden oluşacak şekilde Başkan tarafından oluşturulur ve görevlendirilir. Başkan yapılacak iş konusunda uzmanlığı olan üye veya üyeleri komisyona atayabilir. Başkan dilediği zaman komisyon üyelerini kısmen veya tamamen görevden alabilir veya değiştirebilir.

(2) Kontrol ve kabul komisyonu kararında, satın alınan mal veya hizmetin, satın alma ve ihale komisyonu kararında geçen vasıflara uygun olduğu açıkça belirtilir ve Başkanın ihaleyi onaylayabilmesi için gerekli ve/veya Başkanın istediği bilgiler bulunur.

Komisyonların çalışma şekli

MADDE 9 ‒ (1) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Komisyon başkanı ve üyeleri komisyon çalışmalarına katılmak zorundadır. Komisyon başkanı ve üyelerinin; resmî görevli, izinli veya raporlu olmaları nedeniyle komisyon toplantılarına katılamayacağı durumlarda, Başkan bunların yerine yeni üyeler atayabilir.

(3) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmediği takdirde, komisyon kararları Başkanın onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer. Başkanın onaylamadığı komisyon veya satın alma kararları yürürlüğe girmez, uygulanmaz ve ödemesi yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Usulleri ve Uygulanacak Esaslar

Uygulanacak usuller

MADDE 10 ‒ (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında veya ihalelerde aşağıda belirtilen usuller uygulanır:

a) Sözleşmeli tedarikçilerden satın alma usulü; satın alma komisyonu veya satın alma birimi tarafından teklif edilip, Başkan tarafından onaylanmış olup, tüm tedarik şartları sözleşme ile belirlenmiş mal veya hizmetin, sözleşme yapılmış kişilerden, sözleşme koşullarında, satın alma birimi tarafından satın alınmasıdır.

b) Doğrudan temin usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin özelliklerine göre ihtiyaçların, satın alma ve ihale komisyonu veya satın alma birimi tarafından, davet edilen istekli veya isteklilerle fiyatın ve diğer şartların, görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.

c) Teklif isteme usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin, fiyatı ve diğer şartları hakkında istekli tarafından teklifte bulunması suretiyle yapılmasıdır.

ç) Pazarlık usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin, fiyatı ve diğer şartlarının isteklilerle görüşülerek en uygun teklif sahibine verilmesidir.

d) Açık eksiltme ve artırma usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin, ihaleye teklifte bulunan kişiler arasında yapılan, birbirini izleyen tekliflerden sonra, satın alma ve ihale komisyonu tarafından uygun bulunan fiyatı teklif eden kişiye verilmesidir.

(2) Her bir satın alma veya ihale için satın alma usullerinden hangisinin uygulanacağına Başkan karar verir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan usuller haricinde, tatbik edilecek usuller, şekil ve şartları Başkan tarafından ayrıca belirlenir.

(4) Acil durum ve zorunluluk arz eden satın alma işlemleri, Başkanın yazılı ya da bunun mümkün olmaması durumunda, daha sonra yazılı onayı alınmak kaydıyla, mümkün olan en hızlı iletişim aracıyla alınan onayıyla, ilgili satın alma birimi tarafından doğrudan yapılabilir.

Sözleşmeli tedarikçilerden satın alma

MADDE 11 ‒ (1) Başkan tarafından farklı bir usul ile alınmasına karar verilmemiş olması kaydıyla, sözleşme yapılmış veya abone olunmuş tedarikçilerden alınacak mal veya hizmetler, tutarına bakılmaksızın sözleşme koşullarında, satın alma komisyonu kararına gerek kalmaksızın, satın alma birimi tarafından doğrudan satın alınabilir.

(2) Sözleşmeli veya abone olunan tedarikçiden talep edilen mal veya hizmetin sipariş ve sözleşme şartlarına uygunluğu satın alma birimince ve/veya ilgili birimce kontrol edildikten sonra, kontrol ve kabul komisyonu kararına gerek kalmaksızın ilgili birim veya talep sahibi tarafından teslim alınabilir.

Doğrudan temin

MADDE 12 ‒ (1) Satın alma bedeli Başkan tarafından belirlenen tutarı aşmayan ve Başkan tarafından farklı bir usul ile alınmasına karar verilmemiş, aşağıda belirtilen alımlar, doğrudan temin usulüyle, satın alma komisyonu kararına gerek kalmaksızın, satın alma birimi tarafından gerçekleştirilebilir:

a) Yurt içinde veya yurt dışında, ihtiyacın sadece tek bir gerçek veya tek bir tüzel kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği ve bu durumun Başkan tarafından onaylandığı mal veya hizmet alımları,

b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan ve bu durumun Başkan tarafından onaylandığı mal veya hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak ilk alımın yapıldığı gerçek veya tüzel kişiden alımlar,

c) Temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve benzeri mal veya hizmet alımları,

ç) Özelliğinden dolayı stoklama imkânı bulunmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan sarf malzemelerinin alımları,

d) Akademik veya idarî personelin, konaklama, iaşe, ibate, seyahat giderleri, medyaya verilen ilan veya duyurular, yedek parçalar, güvenlik ve temizlik işleri, gıda gibi olağan mal veya hizmet, küçük donanım veya yazılım alımları,

e) Öğrenci veya personele yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif veya sanatsal faaliyetler ve benzeri faaliyetlerle ilgili mal veya hizmet alımları.

(2) Doğrudan temin edilen mal veya hizmetin sipariş ve sözleşme şartlarına uygunluğu satın alma birimince ve/veya ilgili birimince kontrol edildikten sonra, kontrol ve kabul komisyonu kararına gerek kalmaksızın mal veya hizmet ilgili birimi veya talep sahibi tarafından teslim alınabilir.

Satın alma ve ihale işlerinde uygulanacak esaslar

MADDE 13 ‒ (1) Satın alma ve ihale işlerinde, tahmin edilen bedelin veya keşif bedelinin tespiti Başkan tarafından görevlendirilen satın alma ve ihale komisyonu tarafından yapılır.

(2) Satın alınacak mal veya hizmetin satıcı firması tek değilse birden fazla firmadan teklif alınması esastır.

(3) Alım veya ihale işlerinde fiyat kriterine ek olarak, referans, yetkinlik, garanti şartları, kalite, teknoloji, kullanım özellikleri, dayanıklılık, tecrübe ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıma, en ucuz yerine en uygun teklifte bulunma ve benzeri koşullar tercihte göz önünde bulundurulabilir.

(4) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet veya yapım işlerinin belirlenen usullerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın alma işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımından, sözü edilen ilave alım ve işler Başkanın onayı ile aynı fiyattan ve teklif alınmadan devam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif alınması zorunlu değildir, satın alma aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler, İhale Kararları

Satın alma talepleri

MADDE 14 ‒ (1) Mal veya hizmet talebi, ilgili bölüm ve/veya yöneticisi tarafından yazılı olarak veya elektronik ortamda satın alma birimine yapılır. Satın alma birimi, öncelikle bu talebi Rektör ve Genel Sekreterin onayına sunar, Rektör ve Genel Sekreter tarafından da uygun bulunan satın alma talebini, bu talep için görevlendirilecek satın alma ve ihale komisyonunu ve satın alma usulünü Başkanın onayına sunar. Satın alma birimi, Başkan tarafından onaylanmış satın alma talepleri hakkında, talep olunan mal veya hizmetin alınması için piyasa araştırması yaparak tedarikçi listesini oluşturur ve satın alma ve ihale komisyonuna sunar. Tedarikçi listesinde, tedarikçi gerçek veya tüzel kişilerin isimleri, teklif ettikleri fiyatları, ödeme koşulları, teknik veriler ve benzeri diğer bilgiler yer alır. Satın alma ve ihale komisyonu; fiyat, kalite, temin ve garanti şartları, referans, teknoloji, kullanım özellikleri, dayanıklılık, tecrübe ve benzeri hususları dikkate alarak satın alma birimince oluşturulan veya gerek görmesi halinde; Başkanın resen ya da satın alma birimine bilgi vermek suretiyle satın alma ve ihale komisyonunun ilave edeceği tedarikçi veya tedarikçiler neticesinde oluşan tedarikçi listesindeki en uygun ürün için, satın alma onayında belirtilen usul ile satın alınmasına karar verir ve bu kararı Başkanın onayına sunar.

(2) Başkan yukarıdaki usullere uymaksızın satın alma kararı verebilir ve/veya satın alma yapabilir.

(3) Satın alma taleplerinde aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası,

b) Tarih,

c) Satın alınması talep edilen mal/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,

ç) Satın alma gerekçesi,

d) Bütçesinin ve/veya ödeneğinin olup olmadığı,

e) Gerekli görülecek diğer açıklamalar.

Kontrol ve kabul işlemleri

MADDE 15 ‒ (1) Kontrol ve kabul komisyonu, satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin, alım veya ihale koşullarına uygunluğunu denetler, uygun olan malı veya hizmeti veya yapım işini kabul eder, uygun olmayan malın veya hizmetin veya yapım işinin kabulünü yapmaz.

(2) İhale ve satın alma şartlarına uygun olmayan mal veya hizmetin kabul edilmeme gerekçeleri ihale ve satın alma komisyonu ile birlikte değerlendirilir. Kabul edilmeme gerekçeleri, giderilebilir nitelikte olduğu ve satın alma ve ihale komisyonun verdiği süre içerisinde giderildiği ve eksikliğin giderildiği kontrol ve kabul komisyonu tarafından da onaylandığı takdirde, kabul işlemi kontrol ve kabul komisyonu tarafından yapılır. Eksikliği giderilmek suretiyle kabulü yapılan mal veya hizmetin kabulüne ilişkin komisyon kararları Başkanın onayına sunulur.

(3) İhale ve satın alma şartlarına uygun olmayan mal, hizmet veya yapım işi, yukarıdaki usule tabi olmaksızın, Başkanın kabul onayı ile de kabul edilebilir.

(4) Satın alma bedeli, Başkan tarafından belirlenen tutarı aşmayan mal veya hizmetlerin kontrol ve kabul işlemleri duruma göre, satın alma birimi, ilgili birim veya talep sahibi tarafından yapılabilir.

Toplu satın alma

MADDE 16 ‒ (1) Satın alma biriminin talebi, Rektör veya Genel Sekreterin uygun görüşü ve Başkanın onayı ile gerektiğinde toplu satın alma yapılabilir. Toplu satın alma işlemlerinin hangi birim tarafından hangi usulle gerçekleştirileceğine, kontrol ve kabul işlemlerinin kimin tarafından yapılacağına Başkan karar verir.

Şartnamenin hazırlanması ve şartnamede bulunacak hususlar

MADDE 17 ‒ (1) Satın alma ve ihaleye ilişkin şartnameler, satın alma talebinde bulunan ilgili birim tarafından ya da ilgili birim ile beraber bu Yönetmelik kapsamında satın almayı yapacak olan satın alma birimi veya satın alma ve ihale komisyonundan biri tarafından birlikte hazırlanabilir.

İlan

MADDE 18 ‒ (1) Satın alınacak mal veya hizmet veya yaptırılacak iş için ilan verilip verilmeyeceğine, ilan verilecekse vasıtasına, şekline, süresine, içeriğine ve benzeri tüm hususlara Başkan karar verir.

Geçici ve kesin teminat

MADDE 19 ‒ (1) Satın alma ve ihale işleri için tedarikçi veya yükleniciden alınacak geçici ve kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, teminatın iadesi ve cezai şartlar bu Yönetmelik kapsamında satın almayı yapacak satın alma birimi ya da satın alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenebilir ve Başkanın onayıyla kesinleşir.

Satın alma ve ihale kararlarının kesinleşmesi

MADDE 20 ‒ (1) Satın alma talepleri, satın alma veya ihale kararları Başkanın onayıyla kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Satın Alma Sözleşmesi

Sözleşme

MADDE 21 ‒ (1) Satın alma ve ihale işini gerçekleştirecek kişi ile sözleşme yapılıp yapılmaması, sözleşme yapılacaksa içeriği bu Yönetmelik kapsamında satın almayı yapacak satın alma birimi ya da satın alma ve ihale komisyonu tarafından belirlenir ve Başkanın onayıyla kesinleşir.

(2) Alınacak malzeme ya da yapılacak işin kalitesi, fiyatı veya standartlara uygunluğu veya benzeri konularda tereddüt oluşması halinde mal veya hizmet alımı veya sözleşme yapılmayabilir.

İşin arttırılması ya da azaltılması

MADDE 22 ‒ (1) Mal veya hizmet alımı veya ihale işinin, sözleşme miktarından eksik veya fazlasının yapılmasına, alım ve/veya satımına Başkan karar verir.

Sözleşmenin feshedilmesi ve tasfiye

MADDE 23 ‒ (1) Tedarikçi ya da yüklenici ile sözleşme düzenlenmişse, tedarikçi ya da yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi yarım bırakması, süresinde bitirmemesi, kalan sürede bitirmeyeceğinin anlaşılması, işin istenilen nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda veya herhangi bir neden gösterilmeksizin sözleşme Başkan tarafından feshedilebilir.

Sözleşmenin devri

MADDE 24 ‒ (1) Sözleşmeye bağlanan mal veya hizmet alımı veya yapım işi, Başkanın izni ile başkasına devredilebilir. Bu usule uyulmaması halinde sözleşme Başkan tarafından feshedilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Satın alma ve ihale işlerine katılamayacaklar

MADDE 25 ‒ (1) Aşağıda sayılanlar kendileri veya başkaları adına ihalelere katılamaz:

a) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler veya yükümlülüklerini sözleşme veya şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama getirilenler ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve özel kanunlarla kurulmuş bankalar ile iktisadi devlet teşekküllerinin ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

Satım

MADDE 26 ‒ (1) Üniversiteye ait her türlü satımlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye ve uygulamaya Başkan yetkilidir.

Taşınmaz alım-satımları, kiralaması, ayni hak tesisi

MADDE 27 ‒ (1) Üniversiteye ait her türlü taşınmazın satışı, kiraya verilmesi, üzerinde ayni hak tesis edilmesi işlemleri ile Üniversite ihtiyacı için taşınmaz satın alınması veya kiralanması işlemleri ile bu işlemler için uygulanacak usul ve esaslar hakkında Mütevelli Heyeti Kararı alınması kaydıyla Başkan yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 28 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri, YÖK kararları ve Mütevelli Heyeti Kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.