14 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29326

TEBLİĞ

             Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

             TARİH                 : 19/2/2015

             KARAR NO        : 2015/12-1

             KONU                  : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı

                                             Mahallesi, 677 no.lu parselde kayıtlı 21.336,00 m2 yüzölçümlü

                                             taşınmazın özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 16/12/2014 tarih ve 8670 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01.06.2010 tarihli, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 677 no’lu parselde kayıtlı 21.336,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilen ihale sonucunda İhale Komisyonunca:

Maliye Hazinesi adına kayıtlı söz konusu taşınmazın; 4.520.000 (Dörtmilyonbeşyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren D.N.S. Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, D.N.S. Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.515.000 (Dörtmilyonbeşyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Pekdemir-Altıntop Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Pekdemir-Altıntop Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde sözleşmenin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.