14 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29326

YÖNETMELİK

Kadir Has Üniversitesinden:

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/7/2012 tarihli ve 28367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar ücretlidir. Öğrenim ücretleri ve ödenme esasları, 2547 sayılı Kanunun ek madde 9 hükmü ile 6/10/2006 tarihli ve 26311 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre her yıl Mütevelli Heyeti tarafından tespit ve ilan edilir.

(2) Bir eğitim-öğretim yılının başında kaydını yaptıran veya kaydını yenileyen öğrencinin herhangi bir sebeple Üniversiteden eğitim dönemi başlamadan kaydını sildirmesi halinde, yıllık öğrenim ücretinin dörtte birini ödemesi zorunludur. Öğrencinin eğitim dönemi başladıktan sonra kaydını sildirmesi halinde ise o yarıyıla ait ödemiş olduğu ücret kendisine iade edilmez. Öğrenim ücretlerini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıtları yapılmaz, yenilenmez. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Bilimsel hazırlık programına katılması öngörülen öğrenciler için, bilimsel hazırlık programı ücretleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından ayrıca belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ücretinin tamamını” ibaresi “ücretini” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “yarıyılın” ibaresi “yarıyıl(lar)ın” şeklinde ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(6) Değişim programlarına katılan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile akademik takvimde belirlenen sürenin dışında da yapılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç, asgari dört yarıyıl (iki yıl) ve azami altı yarıyıldır (üç yıldır). Programlarında öngörülen dersleri, seminer dersi dâhil ve tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler, tezli yüksek lisans öğreniminin tamamlanması için asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen esaslara göre belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık süresi hariç asgari üç yarıyıl (bir buçuk yıl) ve azami altı yarıyıldır (üç yıldır). Programlarında öngörülen dersleri, proje dersi dâhil, başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreler, tezsiz yüksek lisans öğreniminin tamamlanması için asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen esaslara göre belirlenir.

(3) Öğrenciler kayıtlı oldukları ilk iki dönemde almaları gereken dersleri başarıyla tamamladıktan sonra, üçüncü yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırırlar ve dönem projesini tamamladıktan sonra danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte, ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi

MADDE 42 – (1) Doktora programlarında öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl (dört yıl), azami on iki yarıyıl (altı yıl); lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl (beş yıl), azami on sekiz yarıyıldır (dokuz yıldır).

(2) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süreler doktora öğreniminin tamamlanması için asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen esaslara göre belirlenir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Öğrenim süresi

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari sekiz yarıyıl (dört yıl), azami on iki yarıyıl (altı yıl); lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari on yarıyıl (beş yıl), azami on sekiz yarıyıldır (dokuz yıldır).

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için sınava giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen süreler doktora öğreniminin tamamlanması için asgari ve azami süreler olup, öğrenim ücreti bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde öngörülen esaslara göre belirlenir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlilik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmek kaydıyla sanatta yeterlilik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/7/2012

28367

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/12/2012

28509

2-

13/5/2013

28646