14 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29326

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesi önlisans ve lisans programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Doğuş Üniversitesinin fakülte ve meslek yüksekokullarındaki tüm programlarda yürütülen önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 43 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ÇAP: Çift Anadal Programını,

c) DÜİYES: Doğuş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

ç) Fakülte: Üniversiteye bağlı fakülteleri,

d) GNO: Genel not ortalamasını,

e) Hazırlık sınıfı: Doğuş Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfını,

f) Meslek Yüksekokulu (MYO): Üniversiteye Bağlı Meslek Yüksekokulunu,

g) Mütevelli Heyeti: Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

h) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Üniversite Senatosunu,

i) TYYÇ: Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini,

j) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

k) ÜYK: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

l) Yandal: Yandal programını,

m) YNO: Yarıyıl Not Ortalamasını,

n) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve

Kayıtlarla İlgili Esaslar

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı fakültelerde/meslek yüksekokulunda açılacak her türlü program ve her yıl Üniversite birimlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyetinin onayından sonra Yükseköğretim Kurulu tarafından kesinleştirilir.

İlk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler

MADDE 6 – (1) Fakülte ve MYO programlarına; ÖSYM tarafından yerleştirilenler, özel yetenek sınav sonucuna göre başarılı olanlar, yurt dışı öğrenci kabul kriterlerine göre başvurusu kabul edilenler ile yatay geçiş başvurusu kabul edilenler kaydedilir.

(2) İlk kayıt işlemleri Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce ÖSYM tarafından ilan edilen tarihlerde, istenilen belgelerle yapılır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan programlara ön kayıt ve kesin kayıt işlemleri Üniversite yönetim kurulunun belirleyeceği tarihlerde istenilen belgelerle yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt olan tüm öğrencilere fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir.

(3) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranların, aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise kayıtları silinir. Süresi içinde kayıt yaptırmayanlar, Üniversiteye girme hakkından vazgeçmiş sayılır.

(4) İlk kayıt işlemi aday tarafından bizzat yapılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olan ve mazeretini belgelendirerek kanıtlayanlar, belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt süresi içinde kayıtlarını yaptırabilir. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kayıt yapılmaz.

İngilizce yeterlik

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt olan öğrenciler için İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığı, her akademik yıl başında yapılan DÜİYES ile belirlenir.

(2) DÜİYES sonucuna göre başarılı olanlar ile YÖK’ün ve Üniversitenin yetkili birimlerince eşdeğerliği kabul edilen uluslararası veya ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler doğrudan önlisans/lisans öğrenimine başlar.

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler Hazırlık Sınıfına kaydedilirler. Hazırlık Sınıfı öğretiminde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yatay ve dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 8 – (1) Üniversite programlarına, Üniversite içinden veya dışından yatay ve dikey geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

MADDE 9 – (1) Değişim programlarına katılacak öğrenciler ile ilgili ilke ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Çift anadal ve yandal programları

MADDE 10 – (1) Çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hususlar, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci

MADDE 11 – (1) YÖK tarafından tanınan başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, disiplin cezası almamış olmak koşuluyla her iki yükseköğretim kurumunun ilgili Yönetim Kurul kararları çerçevesinde Üniversitenin programlarına özel öğrenci olarak kayıt olabilir. Özel öğrenciler, katıldıkları derslerin AKTS kredileri esas alınarak belirlenen öğretim ücretini öderler.

(2) Özel öğrenciler en fazla ilgili programın ortalama AKTS kredi yükü kadar ders alabilir. Bu öğrencilere aldıkları ders ile başarı notlarını gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler, Üniversitenin diplomasını alamaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, Üniversitenin idari ve akademik kurallarına uymak zorundadır.

(3) Özel öğrenciler, bu statüde ders aldıktan sonra Üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde; Üniversitede alıp da başarılı oldukları derslerden sadece geçiş yapmadan önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunca kabul edilen ve not belgelerinde yer alan derslerin kredisinden yararlanabilir.

(4) Üniversite programlarından birinde kayıtlı bulunan ve GNO’su 2,00’ın üzerinde ve ilgili programın ilk iki yarıyılına ait derslerden başarılı olan öğrenciler, YÖK tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarına; Üniversitenin ve diğer yükseköğretim kurumunun yönetim kurullarının uygun kararları ile özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci olarak ders alınan dönemler normal öğretim süresinden sayılır. Özel öğrenci olarak alınacak dersler danışman ile birlikte belirlenir ve dönüşte, ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunca intibakları, ilgili mevzuat çerçevesinde YÖK kararları ve Senato tarafından belirlenen muafiyet ve intibak işlemlerine ilişkin esaslara göre yapılır.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, her akademik yıl için belirtilen tarihlerde yıllık öğretim ücretinin tamamını ödeyerek, güz ve bahar yarıyılları başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılmak suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.

(2) Normal kayıt süresinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler ekleme-bırakma süresinin sonuna kadar geç kayıt yaptırmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirler.

(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini veya kültürel gelişim seminerlerini tamamlayamayan öğrenciler, staj ve kültürel gelişim seminerleri için ikişer AKTS kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadır.

(4) Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, normal öğrenim süresinden sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, öğrencilere tanınan haklardan yararlanamaz.

Danışman

MADDE 13 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı/MYO müdürlüğü tarafından tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi, ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Ücretler

MADDE 14 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur.

(2) Normal kayıt süresinde kayıtlarını yenilemeyen ve geç kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite tarafından belirlenecek ek koşulları yerine getirmeleri şarttır. Söz konusu şartlar kayıt tarihlerinde Mütevelli Heyetince belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

(3) Kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden eğitim-öğretimin birinci haftası içinde; ilk kayıt yaptıran öğrencilerden ise, ilk kayıt işlemini izleyen üç gün içinde Üniversite ile ilişiğini kesenlerin o yıl için yatırmış olduğu ücret iade edilir. Daha sonra ayrılan öğrenciler ise o yılın ücretini ödemekle yükümlüdür. Özel yetenek sınav sonucuna göre Üniversiteye kesin kaydını yaptıranların Üniversite ile ilişiklerini kesmeleri durumunda ücret iade koşulları ayrıca belirlenir ve kesin kayıtta öğrencilere bildirilir.

(4) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen normal sürede mezun olamayan öğrenciler alacakları her ders için AKTS kredi başına ücret öderler.

(5) Burslar ile ilgili işlemler Doğuş Üniversitesi Burs Yönergesine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili

MADDE 15 – (1) Üniversitenin öğretim dili, bazı bölümlerde/programlarda Türkçe, bazılarında İngilizce’dir. Ancak ilgili mevzuat çerçevesinde, YÖK’ün onayı ile karma dille öğretim yapılan bölüm/program açılabilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 16 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri ondört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürelere dâhil değildir. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar, Senatonun belirleyip ilan ettiği akademik takvim ile düzenlenir.

(2) YÖK’ün onayı ile yaz öğretimi açılabilir. Yaz öğretiminde; Doğuş Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ders programları

MADDE 17 – (1) Önlisans veya lisans ders programları, ilgili bölüm başkanlığının önerisi, fakülte/MYO kurullarının kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Bir programın çift anadal ve/veya yandal yapabileceği programları ve ders programları da aynı usulle belirlenir.

(2) Derslerin AKTS kredileri, ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı TYYǒde tanımlanmış diploma düzeyi ve alanı için bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı olarak hesaplanır. Öğretim planları; önlisans düzeyi için toplam 120 AKTS kredisi, lisans düzeyi için ise toplam 240 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir ve öğrenciye ortalama 30’ar AKTS kredilik yarıyıllar halinde sunulur. Öngörülen dönemlik öğrenci iş yükü 30 AKTS kredisidir.

(3) Ders programlarında her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuar saatleri ile AKTS kredisi ve varsa önşartı belirtilir.

(4) Önlisans veya lisans ders programlarında Senatonun onayladığı en son tarihten itibaren, iki yıl değişiklik yapılmaz. Bu süre göz önünde bulundurularak yapılan değişikliklerden etkilenen mevcut öğrencilerin intibakları onaylanan ders programlarıyla birlikte yapılır.

Zorunlu ve seçmeli dersler ile önşart dersleri

MADDE 18 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini ve ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, daha önce alınarak başarılması gereken derse önşart dersi denir. Önşart dersleri, ders programlarında gösterilir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 19 – (1) Öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuarlara devam etmek ve yarıyıl içinde her türlü sınav ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmakla sorumludur.

(2) Öğrenciler eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren ders, uygulama ve laboratuarlara en az %70 oranında devam etmek zorundadır. Ancak daha önce alınmış ve devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde devam zorunluluğu aranmaz. Öğrencilerin devam durumu ilgili öğretim elemanı tarafından izlenerek, devamsızlık oranı %20'ye ulaştığında uyarıda bulunulur ve devamsızlık oranı %30'u geçtiğinde öğrenciye IA notu verilerek durum Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bilgisayar ortamında bildirilir.

(3) Rektörlüğün onayı ile Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

(4) Hangi gerekçeyle olursa olsun, bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

AKTS kredi yükü

MADDE 20 – (1) Bir öğrencinin her yarıyıldaki AKTS kredi yükü, o öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölüm/programın ders programında yarıyıl başına düşen AKTS kredi miktarıdır.

(2) GNO 2,00’ın altında olan öğrenciler yarıyıl AKTS kredi yükünden fazla ders alamaz. Üçüncü yarıyılın başından itibaren, yarıyıl AKTS kredi yükünün üstüne; GNO en az 2,00 olan öğrenciler bir ders, GNO en az 3,25 olanlar ve kayıt yaptırdığı yarıyıl sonunda, yaz öğretimi dikkate alınmadan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, GNO değerlerine bakılmaksızın yarıyıl AKTS kredi yüküne ilave olarak iki ders daha alabilir.

(3) ÇAP ve yandal yapan öğrenciler yarıyıl AKTS kredi yüküne bakılmaksızın ÇAP ve yandal programlarından danışmanlarının onayı ile en fazla iki ders daha alabilir.

Derse yazılma

MADDE 21 – (1) Öğrenciler derse yazılma işlemlerini, danışmanlarının onayı ile her yarıyıl başında yaparlar.

(2) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda başarısız olunan ve/veya hiç alınmayan derslerin, izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir. Derslerin çakışması halinde, her yarıyıl ilk defa alınan derslerden sadece ikisi, en çok birer saati çakışarak alınabilir. Devamsızlık (IA) nedeniyle başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde çakışma kontrolü yapılmaz.

(3) Mezun olabilmek için lisans programlarında gerekli 240 ve önlisans programlarında 120 AKTS kredi yükünü tamamlamış ve bütün derslerden geçer not aldıkları halde genel not ortalamaları 2,00’ın altında kalan öğrenciler ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce alıp şartlı başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir. Şartlı başarılan ders seçmeli ise öğrenci bu ders yerine başka bir seçmeli ders alabilir. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(4) Öğrenciler D ve D+ almış oldukları dersleri danışmanının onayı ile tekrarlayabilir.  Tekrarlanan derslerden, önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.

(5) Birinci yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerden, daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanlar, o kurumda alıp başarılı oldukları dersler için, kayıt yenileme haftasından bir hafta önce ilgili fakülte/meslek yüksekokuluna not belgesi ve ders içerikleriyle birlikte, dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talebinde bulunur. Eşdeğer ve AKTS kredisi uygun görülen dersler için ilgili birimlerin yönetim kurulları tarafından inceleme yapılarak muafiyet verilenler ile Üniversitenin Türkçe programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, Türkçe programlar için yapılan yabancı dil muafiyet sınavı sonucunda başarılı olanlar, muaf veya başarılı oldukları toplam AKTS kredisi kadar bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine uygun olarak üst yarıyıllara ait derslere yazılabilirler.

Ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 22 – (1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde danışmanlarının onayı ile daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekleyebilir.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince lisans programlarında en fazla dört, önlisans programlarında en fazla iki dersten çekilebilir.

(3) Öğrenciler aşağıda belirtilen dersleri bırakamaz veya bu derslerden çekilemezler:

a) İlk iki yarıyıla ait dersler,

b) Öğrenci tek derse yazılmış ise bu ders,

c) Daha önceki yarıyıllarda hiç alınmayan ve/veya alınıp başarısız olunan dersler.

Bitirme projesi

MADDE 23 – (1) Bitirme projesi bir öğretim üyesinin/görevlisinin danışmanlığında yapılır. Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli koşullar ders programlarında gösterilir. Bitirme projesi danışmanlıklarının öğretim üyeleri/görevlileri arasındaki dağılımı ilgili bölümlerce yapılır. Bitirme projesinin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım kuralları Senato tarafından belirlenir.

Stajlar ve kültürel gelişim seminerleri

MADDE 24 – (1) Staj yapılması zorunlu olan programlarda stajlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencilerin kültürel gelişim seminerlerine katılmalarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Başarı Değerlendirme ve Disiplin

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) hariç yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak yapılır. İlgili fakülte/MYO yönetim kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve diğer yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınır.

(2) Öğrencinin yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %40’tan az ve %70’ten fazla olamaz. Yarıyıl içi çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıkları öğrencilere yarıyıl başında duyurulur. Yarıyıl sonu sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Mezun olabilmek için tek dersi kalan öğrenciler, dersin devam koşulunu sağlamış olmak kaydıyla ilgili fakülte/MYO yönetim kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini takiben akademik takvimde ilan edilen tarihte açılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavından alınacak başarı notu en fazla (C) olabilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrenci dersi yeniden almak zorundadır. Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı dersler (laboratuar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) için tek ders sınavı yapılmaz.

(4) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları, sınav evrakları ve değerlendirme formları bir hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Başarı notları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(5) Sınavlarda kopya yapan veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye o sınavdan sıfır (0) notu verilir ve ayrıca hakkında disiplin soruşturması açılır.

Maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara, ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. Sınav sonuçlarında veya notlarda maddi hata olduğu iddiası, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından dekanlığa/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı başvuru ile yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir. Başvurular, ilgili fakülte/MYO yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) İkinci kez itirazda bulunulması durumunda ilgili birimler tarafından biri o dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak inceleme yapılır ve itiraz başvurusu beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.

Bütünleme sınavları

MADDE 27 – (1) Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağladığı halde, yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler girebilir.

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

(3) Bütünleme sınavlarının değerlendirmesinde yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında geçerli olan başarı kuralları uygulanır.

(4) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen uygulamalı derslerden (laboratuar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri) başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

(5) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

Disiplin

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Başarı notları

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler, ağırlık katsayıları ve puan aralıkları aşağıda gösterilmiştir:

a)   Harf Notu         Ağırlık Katsayısı

      A+                    4.00

      A                      3.75

      B+                    3.50

      B                       3.00

      C+                    2.50

      C                       2.00

      D+                    1.50

      D                      1.00

      F                       0.00

      IA                     0.00

b) Bir dersten alınan A+ ile C arasındaki notlar dersin başarılı; D ve D+ notları dersin şartlı başarılı olarak tamamlandığını; F notu ise dersten başarısız olunduğunu gösterir. Ayrıca; not belgesinde geçici süre ile EL, I ve not belgesinde görünen P, W, G, R harfleri kullanılır. Harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) EL: Öğrencinin ilgili dersin yarıyıl sonu sınavı için izinli sayıldığını gösterir.

2) I: Proje, bitirme ödevi ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yapması gerekenleri, devam ve sınavlar hariç, mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl sonu sınavlarının/proje sunumlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile en fazla iki hafta daha uzatılabilir. Süresinde sonuçlandırılmayan dersler için I notu F’ye dönüşür.

3) IA: Öğrencinin devamsızlıktan dolayı başarısız sayıldığını gösterir.

4) G: Türkçe bölümlerde yabancı dil muafiyet sınavında başarılı olunan dersler ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınan kredisiz ancak başarılı olunan dersleri gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.

5) P: Başarılı olunan kredisiz dersler için kullanılır, not ortalamalarına katılmaz.

6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

7) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Not ortalamalarına katılmaz.

8) NC: Öğrencinin ders planında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine NC yazılır. Dersten başarılı olanlara P, başarısız olanlara F verilir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) YNO; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) GNO; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin AKTS kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Bölme sonucunda virgülden sonraki iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda önceki hane bir üst rakama tamamlanır.

Önlisans ve lisans diploması

MADDE 31 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, GNO 2.00 veya üzeri olan, lisans programlarında 240 AKTS kredi yükünü, önlisans programlarında 120 AKTS kredi yükünü sağlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

(2) Fakültesindeki lisans öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak dördüncü yarıyıl sonuna kadar ders programlarında bulunan tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve dördüncü yarıyıl sonu GNO en az 2.00 olan öğrencilere, ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde önlisans diploması verilir.

(3) Diplomalara T.C. kimlik numarası, mezuniyet tarihi ile diploma numarası yazılır. Mezuniyet tarihi, mezuniyet kararının alındığı fakülte/MYO yönetim kurulunun yapıldığı tarihtir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir.

(4) Öğrenimlerini normal süre içinde disiplin cezası almadan GNO en az 3,50 ile tamamlayan öğrencilere üstün onur belgesi, 3,00-3,49 arasında tamamlayan öğrencilere ise onur belgesi verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, yurt dışında eğitim, mücbir ve öngörülmeyen sebepler ve benzer diğer sebeplerle kayıt dondurmak için başvurabilirler.

(2) Öğrencilerin kaydı, ilgili yönetim kurulları tarafından, öğretim ücretinin ödenmesi koşuluyla dondurulabilir. Kayıt dondurulan süreye ilişkin öğretim ücreti, bir sonraki eğitim-öğretim ücretine mahsup edilir. İlgili yönetim kurulu kararında dondurulma gerekçesi belirtilir. Dondurulan süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Bir defada en çok iki yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Toplam kayıt dondurma süresi lisans öğreniminde dört yarıyılı, önlisans öğreniminde iki yarıyılı aşamaz.

(4) Kaydı dondurulan öğrenciler, eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz ve o dönemdeki ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez. Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma isteklerinin yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde yapılması gerekir.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Sağlık raporu ile kayıt donduran öğrencilerin, süresinden önce öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde sağlık durumlarının düzeldiğini yine sağlık raporuyla belgelendirmeleri gerekir.

(6) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı bir yılı aşan ve durumlarını bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğrencilerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, durumlarını sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenir.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrencilerin, ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri halinde, hazırlık sınıfındakiler hariç, bir dilekçe ile ilgili dekanlık/MYO müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Kayıt silme

MADDE 33 – (1) İlgili birimlerin yönetim kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,

c) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin,

Üniversite ile ilişiği kesilir.

Öğrenim süresi

MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin programa başlamasından itibaren kayıt yaptırdığı yarıyıl sayısı, o öğrencinin normal yarıyılını gösterir. Kayıt yaptırılan yarıyıl sayısı öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın toplam yarıyıl sayısından fazla olamaz. Kayıt dondurulan ve kayıt yenilenmeyen yarıyıllar hesaba katılmaz. Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen ya da muaf olduğu dersler bulunan bir öğrencinin intibakının yapıldığı yarıyıl, o öğrencinin normal yarıyılı sayılır.

(2)  Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Ek eğitim öğretim süresi, İngilizce hazırlık programında geçirilen süre; kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi ve öğretim süresiyle ilgili her türlü konu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki esaslara göre düzenlenir.

(3) İlgili yönetim kurulunca öğrencinin kayıt dondurduğu yarıyıllar, program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar program süresine, azami ve ek eğitim öğretim süresine dâhildir.

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanun, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik ve sair ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde en az dört yarıyılın bütün derslerinden veya o lisans programının en az % 60’ından başarılı olmaları, Üniversiteden süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası almamaları ya da kesinleşmiş bir mahkumiyet halinin olmaması şartıyla Üniversiteden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde müracaat ettikleri taktirde meslek yüksekokullarının benzer veya uygun programlarına intibak ettirilebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 35 – (1) 27/1/2012 tarihli ve 28186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce önlisans ve lisans öğrenimine başlamış olan öğrenciler ile ilgili olarak Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.