14 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29326

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesinin ihtiyaçları dikkate alınarak her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en uygun değer ve şartlarla en uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üniversitede yapılan eğitim ve araştırma projelerine ait alım, yapım ve satımlar hariç, Çankaya Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu her türlü alım-satım, yapım, hizmet, kiralama, taşıma ve benzeri işlerin yapılması ve yaptırılması ile ihaleye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alım-satım: Taşınır ve taşınmaz malların, her türlü ihtiyaç maddelerinin, hizmet ve hakların alım ve satım işlemlerini,

b) Hizmet: Üniversitede istihdam edilen akademik ve idari personel dışında, gerçek ve tüzel kişilere ücret karşılığında yaptırılan araştırma, etüt, sondaj, harita, plan, proje, kontrollük, müşavirlik, tercüme, yazım ve benzeri hizmetleri,

c) Kurum: Çankaya Üniversitesini,

ç) İdare: Çankaya Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı akademik ve idari birimleri,

d) İhale: İlgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Yönetmeliğin 2 nci maddesindeki işlerin, istekliler arasından seçilecek birine bırakılması ve yetkili makamın bunu onaylaması işlemini,

e) İhale yetkilisi: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

f) İhale komisyonu: Satın Alma ve İhale Komisyonunu,

g) İstekli: İhaleye başvuran gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Kiralama: Taşınır ve taşınmaz malların ve hakların kiralanmasını veya kiraya verilmesini,

h) Mütevelli Heyet: Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Rayiç bedel: İşlemin yapıldığı gündeki normal alım-satım değerini,

i) Rektörlük: Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünü,

j) Sözleşme: Üniversite ile müteahhit arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

k) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren belgeleri,

l) Taşıma: Yükleme, taşıma, boşaltma, depolama ve bunlara ilişkin ambalaj işlemlerini,

m) Uygun bedel: Bedel, evsaf ve şartlar bakımından uygun görülen fiyatı,

n) Üniversite: Çankaya Üniversitesini,

o) Yapım: Her türlü inşaat, ihrazat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, değiştirme, iyileştirme ve yenileştirme işlerini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Satın Alma ve İhale İşleriyle İlgili Organlar ve Görevleri

Organlar

MADDE 5 – (1) Satın alma ve ihale işleri ile ilgili organlar şunlardır:

a) Donatım müdürü: Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından, bu iş için ayrıca ücret verilmeden, satın alma ve ihale ile ilgili işleri düzenlemek, yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak; tabii üyesi bulunduğu İhale komisyonunun raportörlüğünü yapmak üzere Üniversite mensupları arasından seçilerek görevlendirilir.

b) İhale komisyonu: Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyet Başkanının görevlendireceği bir öğretim üyesinin veya rektör yardımcısının başkanlığında, Üniversite genel sekreteri, bütçe ve muhasebe müdürü veya tevkil edeceği memur ve donatım müdürü ile işin ilgili olduğu birim temsilcisinden oluşur. Yapım işlerinde, inşaat işleri müdürü/inşaat dairesi başkanı veya Rektörlükçe görevlendirilecek bir teknik eleman da komisyona asil üye olarak katılır.

c) Muayene ve kabul komisyonu: Satın alınan mal ve hizmetlerle yaptırılan işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak ve en az birisi o işle ilgili olmak üzere Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile görevlendirilen, biri başkan en az üç kişiden oluşur.

Komisyonların çalışma usulleri

MADDE 6 – (1) Komisyonlar üye tam sayısı ile toplanır ve oy çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşit olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Muhalif kalan üye muhalefet sebebini gerekçeli olarak karara yazmak zorundadır. Kararlar idarenin yararı dikkate alınarak fiyat, kalite, en iyi hizmet ve iş esasına göre tercih yapılarak verilir.

İhale yetkilisi

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikle düzenlenen alım satım ve ihale işlemlerinde yetkili merci, Mütevelli Heyet Başkanıdır.

İhtiyaçların belirlenmesi ve onaylanması

MADDE 8 – (1) Akademik ve idari birim yöneticileri, satın alınmasını talep ettikleri mal veya hizmetin konusunu ve ihtiyacın bütün özelliklerini açıklayan “İhtiyaç bilgi ve talep formu”nu doldurup donatım müdürlüğüne gönderir. İhtiyaç bilgi ve talep formları, donatım müdürlüğünce stoklardaki veya envanterdeki mevcut durum bilgisi de eklenerek listelenir ve donatım müdürü tarafından istekli birimlerin bağlı olduğu Rektör yardımcısının da görüşü ile Mütevelli Heyet Başkanlığının onayına sunulur. Onaylanan ihtiyaç bilgi ve talep formları donatım müdürü tarafından satın alma ve ihale komisyonuna iletilerek alım-satım işlemi başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satın Alma Esasları ve İhale Usulleri

Satın alma esasları

MADDE 9 – (1) Satın almanın mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gözetilerek yapılması gerekir.

(2) Satın almalarda yalnızca en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun teklifte bulunma gibi koşullar tercihte göz önünde tutulur.

(3) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve inşaat işlerinin belirlenen usullerle gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için gereken satın alma işlemleri ve inşaat işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımından, aynı fiyattan, yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan devam ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar almaya gerek duyulmaz, satın alma aynı kararla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.            

Doğrudan temin ile alım yöntemi

MADDE 10 – (1) Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp, bir alım yöntemidir. Aşağıdaki hallerde doğrudan temin yöntemi uygulanır:

a) Bedeline bakılmadan; elektrik, su, ulaşım, iletişim, reklam ve ilan, abone sözleşmeleri, tarifeye bağlanmış işler.

b) Güzel sanatları ilgilendiren ve yapımı-alımı, dağıtımı tek kişi veya firma elinde bulunan işler.

c) Daha önce alınan mevcut mal, demirbaş, teknoloji veya hizmetlere bağımlılığı olan, uyumun ve standardizasyonun sağlanması için, ilk alımı yapılan kişi, kurum veya başka isteklilerden alınması, mal ve hizmet sağlayıcının tek bir kişi olması durumunda alımın yapılması.

ç) Acil ihtiyaç duyulan kâğıt-kırtasiye, temizlik malzemeleri, yazıcı ve fotokopi makineleri için toner/kartuş ve benzeri sarf malzemelerinin alımı.

d) Konaklama ve seyahatlere ilişkin alımlar.

e) Bakım, onarım, müşavirlik, ilan, tercümanlık, gibi özel nitelikli mal ve hizmetlerin herhangi bir firmadan doğrudan temin edilmesi.

f) Fikri ve sınai mülkiyet haklarının alımı.

g) Hukuksal danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin alınması.

ğ) Yurt dışından mal ve hizmet alımı.

h) Gayrimenkul kiralanması ve satın alınması.

(2) Donatım müdürü yukarıdaki hallere uyan alım veya kiralamalarda, istekli veya isteklilerden alım veya kiralama şartlarını elektronik posta, faks veya mektup yoluyla temin eder. Görüşmeler sonunda seçilen istekliden nihai teklif alınır ve alım Mütevelli Heyet Başkanlığının onayı ile sonuçlandırılır.

İhale usulleri

MADDE 11 – (1) Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Pazarlık usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Açık ihale usulü.

(2) Üniversitedeki satın almalarda yalnızca en düşük fiyat değil, istenilen kaliteyi verme yeteneği, en uygun fiyat ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şartlarını taşıyan en uygun teklifte bulunma gibi koşulların tercihte göz önünde tutulması esas olduğu için kapalı zarf usulü ile ihale yöntemine gidilmez.

Pazarlık usulü

MADDE 12 – (1) Pazarlık usulü; satın alma ve ihale komisyonunun alımın konusunu, hem işin teknik detayları ile işin gerçekleştirme yöntemlerini hem de fiyatını isteklilerle görüştüğü ve karşılıklı fedakârlık yapılarak bir anlaşma zemininin temini ile alımın yapılmasıdır.

(2) Yapılacak işin fiyat nitelik, işin yerine getirilme müddeti ve diğer şartlarında aşağıda belirtilen işler pazarlık usulüyle yapılır:

a) Süreklilik göstermeyen alım, yapım, onarım ve taşıma işlerinde.

b) Yalnız bir firma veya kimseden sağlanmasının gerektiği ticaret odaları, borsa birlikleri veya benzeri kuruluşlar tarafından verilen, Türkiye çapında geçerli ve marka ihtiva etmeyen yedi vahit belgeleri ile tevsik edilen, mal ve hizmet alımlarında.

c) Evvelce düşünülmeyen ani ve olağanüstü bir durum ile eğitim-öğretim hizmetlerini aksatacak beklenmeyen bir durumun ortaya çıkması halinde, acele olarak yaptırılmasına gerek görülen alım ve onarım işlerinde.

ç) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

d) İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

e) Sözleşmenin feshi üzerine müteahhit adına ve hesabına acele yapılması gereken işlerde.

Belli istekliler arasında ihale usulü

MADDE 13 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı işlerin ihaleleri bu usule göre yaptırılabilir.

(2) En az üç istekliden teklif alınması esastır. Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.

(3) Teklif veren istekli sayısının üçten az olması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokümanı gözden geçirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, ön yeterliği tespit edilen bütün istekliler tekrar davet edilerek ihale sonuçlandırılabilir.

(4) Belli istekliler arasında ihale usulünün sonuçlandırılma aşamasında teklifi yeterli bulunan istekli ile ayrıca pazarlık da yapılabilir.

Açık ihale usulü

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca pazarlık usulü veya belli istekliler arasında ihale ile yapılması mümkün olmayan veya bu usullerin uygulanmasının uygun görülmediği hallerde satın alma yetkilisi tarafından açık ihale usulü uygulanır.

(2) Bütün isteklilerin teklif verebildiği ve ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakıldığı bir usuldür. Burada tekliflerin açık olması değil, ihaleye ilgili alandaki tüm isteklilerin katılabilmelerinin serbest olduğu ifade edilmektedir. İhale sırasında istekli ile hiçbir konuda pazarlık yapılmaz. Sadece bazı durumlarda isteklilerden yazılı açıklama istenebilir.

(3) Açık ihale usulünün uygulandığı hallerde donatım müdürlüğü tarafından bir şartname hazırlanır ve ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Yapılışı

Şartnamenin hazırlanması

MADDE 15 – (1) İhalelere ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak İhale Komisyonu tarafından hazırlanır.

(2) Şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur:

a) İşin çeşidi, niteliği, tahmini bedeli.

b) İşin süresi, başlama ve bitirme tarihleri.

c) İşin süresinde, gereği gibi bitirilememesi durumunda uygulanacak cezai şartlar, idare için doğacak olan haklar.

ç) Kontrol, muayene, teslim ve tesellüm şekil ve şartları.

d) Vergi, harç ve benzeri giderlerin kanuni mükelleflerince ödeneceği.

e) Geçici ve/veya kesin miktarı, teminat olarak kabul edilebilecek değerler.

f) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar.

g) Süre uzamasını gerektirecek zorunlu sebepler.

ğ) Teklif mektuplarının verilmesi ve verilen teklif mektuplarının geri alınamayacağı.

h) Ödeme ve avansa ilişkin hükümler.

ı) Fiyat farkı verilip verilmeyeceği, verilecekse buna ilişkin şartlar.

i) İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu, ihalenin onay veya reddinin onbeş gün içerisinde istekliye bildirileceği bilgileri.

j) Makine ve teçhizat alımlarında montaj, yedek parça temini, bakım ve garanti şartları.

k) İhalenin tebliği tarihinden itibaren on iş günü içerisinde geçici teminatın kesin teminat miktarına çıkarılarak sözleşmenin yapılacağı.

İlan işleri

MADDE 16 – (1) Açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde, idarenin belirleyeceği usul ve yollarla ihale en az iki kez duyurulur.

(2) İlanlarda; işin mahiyeti, miktarı, tahmini bedeli şartname, sözleşme ve ihalenin usul süre ve tarihlerine ilişkin bilgiler, teminat koşulları, idarenin hak ve yetkileri belirtilir.

Geçici ve kesin teminat

MADDE 17 – (1) İhaleye gireceklerden alınacak geçici ve kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul edilebilecek değerler, iadesi ve cezai koşulları İhale Komisyonu tarafından belirlenir, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından onaylanarak kesinleştirilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 18 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına giren iş ve işlemlere katılamazlar:

a) Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve üyeleri, Çankaya Üniversitesi Rektörü, Sıtkı Alp Eğitim Vakfı üst düzey yöneticileri, Üniversiteden aylık ve ücret alan kurum mensupları ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenleri,

b) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına giren işleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve bu görevlilerin eşleri, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

c) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilip, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerine katılmaları yasaklananlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

ç) Sıtkı Alp Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri ile bu kişilerin eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri, ortakları ve ortağı, yöneticisi veya temsilcisi bulundukları şirketler,

d) Kanunlarla ve hükümet kararı ile geçici veya devamlı olarak genel, katma ve özel bütçelerle idare olunan kurum ve kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulmuş bankalar ve iktisadi devlet teşekkülleri ihalelerine girmekten men edilmiş olanlar.

İhaleyle ilgili bilgi ve belgeler

MADDE 19 – (1) İhale işlemleriyle ilgili görevliler, ihale süreciyle ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile teklifin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri, işin yaklaşık bedelini ifşa edemezler, kendileri ve üçüncü şahıslar yararına kullanamazlar.

(2) Taahhüdün tamamen ifası süresince bunlara ait hususları açıklayan ve gizlilik icaplarına uymayan akademik ve idari memurlarla müstahdemler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İhalenin kesinleşmesi

MADDE 20 – (1) İhaleler ita amiri olan Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile kesinleşir. Bu onaya dayanılarak, onbeş iş günü içinde müteahhide tebliğde bulunulur, sözleşme yapmaya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 21 – (1) İhalenin onayının tebliğini takip eden on iş günü içerisinde müteahhit gerekli teminatı yatırarak, idare tarafından hazırlanan sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalar.

(2) İhaleye ilişkin şartname ve diğer ilgili dokümanda yer alan koşul ve hususlar ihale sözleşmesinde yer alır. Karşılıklı diğer hak ve yükümlülükler ile cezai müeyyideler, işin artırımı, azaltılması, fiyat artırımı yapılıp yapılmayacağı, sözleşmenin feshi şartları gibi hususlar da sözleşmelerde açıkça düzenlenir.

(3) İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe, ihalelere ilişkin sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

İşin artırılması ya da azaltılması

MADDE 22 – (1) Şartname ve sözleşmelere hüküm konulmak kaydıyla, Rektörlüğün teklifi ve ita amiri olan Mütevelli Heyet Başkanının onayı ile belirlenen iş ya da mal alımı miktarlarının %40 eksik veya fazlasının yapılmasına, alım veya satımına karar verilebilir.

Sözleşmenin feshedilmesi

MADDE 23 – (1) Müteahhidin sözleşme hükümlerine aykırı olarak, işi yarım bırakması, süresinde bitirmemesi, işin istenilen evsaf ve nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda sözleşme ita amiri tarafından feshedilir. Teminatları kuruma irat kaydedilir. Üniversitenin zararı, ihale masrafları ve cezai müeyyidelerin yerine getirilmesi müteahhitten talep edilir.

İhalenin devri

MADDE 24 – (1) Sözleşmeye bağlanan iş, hizmet ya da mal alımı, ita amirinin muvafakati olmadıkça başkasına devredilemez. Aksi taktirde idare sözleşmeyi fesheder.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Müteahhidin ölümü

MADDE 25 – (1) Müteahhidin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Gerekli teminatı vermek suretiyle taahhüdün yapılmasına istekli olan varise ihale ita amirinin onayı ile devredilebilir.

Müteahhidin iflası veya mahkum olması

MADDE 26 – (1) Müteahhidin iflası halinde sözleşme feshedilir ve İdarenin zarar ve ziyanı talep edilir.

(2) Müteahhidin tutuklanması veya mahkum olması hallerinde sözleşme feshedilebileceği gibi, vekil tayin ederek işi sürdürme isteği de kabul edilebilir.

Tarafların ve görevlilerin sorumlulukları

MADDE 27 – (1) İhalenin tarafları ile ihalede görev alacak elemanlar ilgili mevzuatta belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunamazlar.

(2) Sahte belge veya sahte teminat düzenleyenler, kullananlar veya bunlara teşebbüs edenler; hile, vaat, tehdit, nüfus kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler hakkında kanuni işlem yapılır.

İhalenin iptali

MADDE 28 – (1) İhale yetkilisi verilmiş bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. Üniversite, ihalenin iptali nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

Dış alımlar

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki mal ve hizmet alımlarının dış ülkelerden temin edilmesi zorunluluğunun doğması halinde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin sınırlamalar

MADDE 30 – (1) Her türlü mal ve hizmet alımı bütçe sınırları içinde yapılır. Mal ve hizmet alımlarında Mütevelli Heyeti her bütçe döneminde parasal sınırlamalar getirebilir. Hangi miktara kadar satın almanın komisyon marifetiyle, hangi miktara kadar ita amirinin onayı ile yapılacağına Mütevelli Heyeti karar verir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 32 – (1) 31/8/2008 tarihli ve 26983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Daha önce ihale edilmiş işler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ihale edilmiş işler, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlük

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.