14 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29326

YÖNETMELİK

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OĞUZ-TÜRKMEN ARAŞTIRMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

f) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Atlas Okyanusundan Büyük Okyanusa kadar uzanan büyük bir coğrafya üzerinde farklı bölgelerde yaşayan Oğuz ve Türkmen toplulukları ile ilgili olarak tarih, coğrafya, dil ve edebiyat, sosyoloji, halk kültürü, iktisadi ve idari bilimler, iletişim ve tanıtım alanlarında ilmi araştırmalar yapmak, yayımlamak ve bu suretle Türkiye'de konu ile ilgili bilgi birikimi sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Oğuz-Türkmen topluluklarının tarihi ve kültürü ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, bilimsel yayın yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) Merkezin amaç ve görevleri arasına giren konularda yapılan yayınları takip ve temin etmek.

ç) Bölgede arkeolojik kazı, yüzey ve saha araştırması yapmak.

d) Bölgede veya gerekli hallerde başta Asya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerin arşiv, müze ve kütüphanelerinde araştırma ve incelemelerde bulunmak.

e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan akademik kuruluşlarla iş birliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir veya aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdürün katılamadığı toplantılara, görevlendireceği müdür yardımcısı katılır. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder.

(4) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Süreleri bitmeden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenisi aynı yöntemle seçilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama kuruluşları ile işbirliği yaparak Merkezin amaçlarına uygun ortak proje çalışmaları yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek, çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek ve Yönetim Kurulunda karara bağlanan çalışma programlarını yürütmek.

d) Projelerin yürütülmesinde ve araştırmalarla ilgili olarak ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulu ile birlikte Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

f) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversitenin farklı akademik birim öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından seçilecek beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine ayda bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlemesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

b) Merkezin bilimsel ve yönetsel çalışma programlarını düzenlemek.

c) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda yapılacak uygulamalarda Müdüre yardımcı olmak.

ç) Önerilen bilimsel projeleri değerlendirmek, uygun olanları belirlemek, uygulama ve destekleme şekillerini karara bağlamak.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

e) Teklif edilen eğitim programlarından hangilerinin düzenleneceğine, düzenlenen programlarda kimlerin görevlendirileceğine ve bu çalışmaları yapanlara ödenecek miktarı belirlemeye karar vermek.

f) Eğitim programları sonunda verilen başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını senatoya önermek.

g) Araştırmacıların çalışma alanları hususunda, yönlendirici ve teşvik edici kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden ve istekleri halinde ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş temsilcileri ve uzmanlar arasından Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda ve öngörülen süre için Rektör tarafından görevlendirilen en az beş en fazla dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ile birlikte yılda en az bir kez toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Araştırma projelerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yardımcı olmak.

b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere proje, yayın, saha araştırmaları, teknik işler, proje ofisi, döner sermaye, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma birimleri, çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur. Çalışma birimlerindeki elemanlar Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür çalışma biriminin faaliyetlerini izler ve denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.