14 Nisan 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29326

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NANOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma prensiplerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilim Kurulu: Merkezin Bilim Kurulunu,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitede nanoteknoloji, nanobilim ve nanotıp konularında yürütülecek ileri seviyede deneysel ve teorik çalışmaların yapılmasını sağlamak, farklı bilim dallarındaki bilim insanlarının birlikte çalışmasını sağlayarak araştırma potansiyelini artırmak, geliştirilen yeni yöntemler ve teknolojiler kullanılarak Türkiye’nin ve bölgenin var olan sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, elde edilen bilgi ve ürünlerin sanayi ve kamu kuruluşlarına aktarılmasında katkıda bulunmak ve bu kuruluşların nanoteknoloji ve nanobilime dayalı ürün ve malzeme bilgisi gereksinimlerine cevap verebilmek, merkez imkanları kullanılarak lisansüstü öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmasını ve ulusal ve uluslararası işbirliği yapılmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Nanoteknoloji, malzeme bilimi ve nanotıp konularında teorik ve deneysel araştırmaların yapılmasını sağlayacak alt yapıları oluşturmak, laboratuarlar ve gerekli diğer araştırma ve geliştirme ünitelerini kurmak ve günün şartlarına uygun hale getirmek.

b) Nanoteknoloji, malzeme bilimi ve nanotıp konularında bilimsel çalışmalar yapmak, yapılan araştırmaların yayınlanması ve ürüne dönüşmesini teşvik etmek.

c) Merkez kullanıcılarının, laboratuar ve aletlerin kullanımı ve laboratuar güvenliği konusunda bilgilendirilmesini sağlamak.

ç) Merkezde elde edilen bilimsel ve teknolojik araştırmaların sonucunda ortaya çıkan ürünlerin veya yöntemlerin patent başvurularının yapılmasına yardımcı olmak, patent haklarının alınmasına ve korunmasına katkı sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunarak merkezin ilgi odağı olmasını sağlamak.

e) Merkezin amacına uygun konularda kongre, konferans, seminer, sempozyum, çalıştaylar düzenlemek.

f) Kamu kuruluşları ve sanayi kuruluşlarıyla ikili ilişkiler kurup, onlara araştırma-geliştirme konularında danışmanlık vermek.

g) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırmalarını desteklemek.

ğ) Ortaöğretim kurumlarına, merkez hakkında bilgiler vermek ve şehrin sorunlarının çözümüne yönelik projelerine bilimsel destekte bulunmak.

h) Merkezin etkin ve verimli çalışabilmesi için oluşturulan Bilim Kurulu ile Üniversite, kamu ve özel sektörden oluşturulan Danışma Kurulunu oluşturmak bu kurulların toplantılarını ve çalışmalarını düzenlemek.

ı) Rektörlükçe ve Üniversitenin diğer yetkili organlarınca verilen, merkezin amacına uygun diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Bilim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezi amacına uygun, düzenli ve etkin olarak yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, toplantıya çağırmak ve toplantı gündemlerini hazırlamak.

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak, Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ç) Merkez bünyesindeki faaliyetleri düzenli olarak yürütmek, bütün faaliyetleri gözetmek ve denetlemek, çalışmaların düzenli ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak.

d) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yıl aralık ayı sonuna kadar Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün ve müdür yardımcılarının önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen beş öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Oylamalar kapalı oylama ile yapılır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliğinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve alınan kararların yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin yıllık çalışma ilkelerini, yıllık faaliyet raporunu, yıllık bütçesini ve yıllık çalışma programını hazırlamada Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdürün önerdiği konularda kararlar almak.

ç) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Bilim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Bilim Kurulu, Merkezin bilim ve teknoloji konularında uzman beş bilim insanı ile oluşur. Bilim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından önerilir, Rektör tarafından üç yıl için seçilir.

(2) Bilim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Her yılın sonunda, o yıl içinde Merkezde yapılan bilimsel ve teknolojik faaliyetleri, Merkezin yıllık programını ve yeni kurulacak laboratuarların uygunluğunu incelemek, gerekirse Merkezin araştırma faaliyetleri alanında yeni ve öncelikli konular önermek.

b) Merkezin bilimsel faaliyetlerini ve Bilim Kurulunun önerilerini içeren raporu aralık ayı sonuna kadar Müdür ve Rektöre sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen öğretim elemanları arasından Rektör tarafından seçilen en az beş en çok dokuz üyeden oluşur. Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üyelerin en az üçü Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarını değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda Türkiye’nin, bölgenin ve şehrin ivedilikle çözülmesi gereken konularını belirleyerek bu konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerektiğinde Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 15 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.