13 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29325

YÖNETMELİK

Fatih Üniversitesinden:

FATİH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Fatih Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14, 44 ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü: Fatih Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ç) Enstitü Kurulu: Fatih Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü kurulunu,

d) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Fatih Üniversitesine bağlı fakültelerdeki lisansüstü eğitim- öğretim programları bulunan bölüm başkanlarını,

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Fatih Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün enstitü yönetim kurulunu,

f) İngilizce hazırlık programı: Fatih Üniversitesi Hazırlık Okulu Müdürlüğünde yürütülen İngilizce hazırlık programlarını,

g) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

ğ) Rektörlük: Fatih Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Fatih Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 4 ‒ (1) Lisansüstü öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanat ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli veya tezsiz olabilir.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışmalarından oluşur.

ç) Lisansüstü uzaktan öğretim programı; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır. Lisansüstü uzaktan öğretim programı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci kabulü ve ölçütleri

MADDE 5 ‒ (1) Hangi programlara öğrenci alınacağı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenip Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olması veya en az bir lisans veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına sahip olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına başvurularda ALES’ten başvurduğu programın puan türünde minimum 55 standart puan almış olması gerekir. Senato kararı ile farklı puan türünde öğrenci kabul edilebilir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır.

(3) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans Tez Savunmasını yapmış/yapma aşamasında olan öğrenciler koşullu ön kabul için başvuruda bulunabilirler. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar benzeri diğer belgeler ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine senato tarafından karar verilir. ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, senato tarafından belirlenir. Enstitüler, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, senato kararı ile yükseltilebilir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak ilgili üniversite senatosunun kararı ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulu her program için üç asil ve bir yedek üyeden oluşan bir değerlendirme kurulu oluşturur.

(5) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil, mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan puanın %50’si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25’i ve mülakatta alınan notun %25’inin toplamından oluşur. Bir adayın yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için genel başarı notunun en az 60 olması gerekir.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil ve mülakat notu değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

(7) Doktora programlarına; lisans başarı düzeyi, yüksek lisans başarı düzeyi, yabancı dil, referans mektubu, mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Senato kararı ile farklı puan türünde öğrenci kabul edilebilir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES’te alınan puanın %50’si, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %20’si ve mülakatta alınan notun %30’unun toplamından oluşur. Bir adayın doktora programına kabul edilebilmesi için genel başarı notunun en az 60 olması gerekir.

(8) Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara bağlı bölümlerin anabilim dalı olduğu lisansüstü programlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Bu programlara, lisans başarı düzeyi, yabancı dil ve mülakat notu değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının % 60’ı ve mülakatta alınan notun %40’ının toplamından oluşur.

(9) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde, ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite senatolarınca karar verilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(10) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda üniversite senatosu yetkilidir. Temel Tıp Puanının veya ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Yabancı uyruklu adaylarla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(11) Enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler, burs ve indirimler Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Burs ve indirim iptalleri Senato tarafından belirlenen esaslar kapsamında yapılır.

Öğrenim dili, yabancı dil sınavı ve dil hazırlığı

MADDE 6 ‒ (1) Kendi öğrenim dilinde ve İngilizce eğitim veren programlar hariç, lisansüstü öğretim dili Türkçedir.

(2) İngilizce yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, bir İngilizce yeterlik sınavı belgesi sunması veya Üniversite tarafından yapılan dil sınavından başarılı olma şartı aranır. Senato, belirli programlar için İngilizce dışında veya yanında bir başka yabancı dil yeterlik koşulunu getirebilir. Senato kabul edilebilecek dil yeterlik belgelerini ve minimum niteliğini belirler.

(3) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeterliğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar, Üniversitenin İngilizce dil hazırlık programına kabul edilebilir.

(4) Eğitim dili öğrenim gördüğü lisans programı ile aynı olan adaylardan yüksek lisans programlarında dil şartı aranmaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 7 ‒ (1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim dallarından olacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bu programda hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin toplam kredisi iki yarıyıl için yirmi dördü aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek sürenin en fazla iki yarıyıla kadar olan kısmı bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü sürelerine dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet ortalamasına katılmaz ve NI notu verilir.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2.00 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan dersler, sonraki dönemlerde Anabilim Dalı Başkanı’nın onayı ile lisansüstü dersler ile birlikte alınabilir.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2.50 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır. Başarısız olunan dersler, sonraki dönemlerde Anabilim Dalı Başkanı’nın onayı ile lisansüstü dersler ile birlikte alınabilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 8 ‒ (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer esaslar senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrencilik süresinde bir sınırlama yoktur. Bir dönemden fazla ders almak isteyen öğrenci her akademik yarıyıl başında kaydını yeniler. İngilizce verilen derslere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belgelerden birine sahip olmalıdır.

(3) Özel öğrenci tez çalışması yapamaz ve sadece lisansüstü programlardan ders alabilir.

(4) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup, ödenecek ücret her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(5) Özel öğrenci olmak, Fatih Üniversitesinin herhangi bir lisansüstü programına kayıt hakkı vermez. Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak akademik imkânlardan yararlanabilir.

(6) Özel öğrenci, bu Yönetmeliğe ve Senato esaslarına uyar. Bu öğrenciye dönem sonunda başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9 ‒ (1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyıl tamamlamış olan başarılı bir öğrenci, ilgili dönem kontenjanı dahilinde lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci alacak programların, öğrencilerde aranacak koşullar ve kontenjanlara ilişkin bilgiler, anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye iletilir.

(2) Öğrenci önceki yükseköğretim kurumunda doktora yeterlik sınavını başarmış olsa bile tekrar doktora yeterlik sınavına girmek ve başarmak zorundadır.

Derslerin açılması, programa ve derse kayıt

MADDE 10 ‒ (1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme hakkını kazanan öğrenciler ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerektiğine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karar verilir.

(3) Lisansüstü programlarda en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur. Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı değiştirilebilir.

Ders saydırma

MADDE 11 ‒ (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu dersler saydırılabilir. Bu işlem anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

Derslerin kredi değeri, AKTS kredisi, sınavları ve değerlendirme

MADDE 12 ‒ (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. AKTS, bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemidir.

(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlarda devam zorunluluğu bulunmaktadır. Daha önce devam koşulu bir kere sağlanmış derslerde devam şartı aranmaz.

(3) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(4) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

(5) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

         Harf Notu                            Katsayı                          Puan

              AA                                    4.00                           90-100

              BA                                    3.50                            85-89

              BB                                    3.00                            80-84

              CB                                    2.50                            75-79

              CC                                    2.00                            70-74

              FF                                    0.00                             0-69

(6) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) I (Eksik) notu; hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların enstitüye teslim tarihinden itibaren onbeş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) S (Yeterli) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı öğrencilere verilir.

c) U (Yetersiz) notu; kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) P (Gelişmekte olan) notu; tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

d) NI (Katılmamıştır) notu; fazladan alınan dersi tanımlamak için ilgili dersten alınan harf notu ile birlikte gösterilir.

e) NA (Devamsız) notu; derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; noktadan sonra iki hane üzerinden yuvarlatılarak verilir.

(8) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının Yüksek Lisans Programları için en az 2.50, Doktora programları için en az 3.00 olması gerekir. Dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenciler yeteri kadar dersi tekrarlayarak gerekli başarı şartını sağlamak zorundadırlar.

(9) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC (2.00) olması gerekir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 ‒ (1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Enstitü Müdürlüğüne teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir.

Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama ve fazladan alınan dersler

MADDE 14 ‒ (1) Seçimlik bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(2) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer, ancak (FF) notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde öğrenci mezun olana kadar gösterilir. Fazladan alınan dersler öğrencinin talebi üzerine transkripten çıkarılır.

Mazeret ve izinler

MADDE 15 ‒ (1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla yüksek lisans programlarında 2, doktora programlarında azami 4 yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, ekonomik nedenler, mahkumiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği, ilgili yönetim kurulunun uygun göreceği nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Enstitü Müdürlüğüne başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.

Yüksek lisans programları

MADDE 16 ‒ (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 17 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam yirmibir krediden az olmamak üzere en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, kendilerine bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, “3XX” veya “4XX” kodlu lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 18 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Derslerini, seminer dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olabilirler.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış olduğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması halinde daha kısa sürede mezun olabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programını azami 6 yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı takdirde Üniversite içindeki başka bir anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Danışman veya tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

Seminer dersi

MADDE 20 ‒ (1) İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program koordinatörü/tez danışmanı ve ilgili programdan en az bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü/tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise S, başarısız ise U notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 21 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili kurul tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tezin eş danışmanının olması durumunda beş kişilik jüri oluşturulur.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı, tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması ve mezuniyet

MADDE 22 ‒ (1) Tezli yüksek lisans programından mezun olmak için müfredatta yer alan tüm derslerin başarılmış olması, müfredat derslerinin ağırlıklı not ortalamasının en az 2.50 olması ve öğrencinin eğitim ücreti borcu bulunmaması gerekir. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Sınav tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçe ile ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok iki ay ek süre verilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenci tez dersine indirimsiz olarak kayıt yaptırarak mezun olur.

(3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 23 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.

Danışman atanması

MADDE 24 ‒ (1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda Üniversite içi veya dışındaki başka bir anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir.

Süre

MADDE 25 ‒ (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.

(2) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 26 ‒ (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına geçiş koşulları Senato tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 27 ‒ (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Süre

MADDE 28 ‒ (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami süre oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır. Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile indirilebilir. Bu süre içerisinde, lisans mezunu olarak kabul edilenlerde en az dört yarıyıl, yüksek lisans mezunu olarak kabul edilenlerde ise en az üç yarıyıl tez dersine kayıt yaptırılmış olması gerekir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre sonunda derslerini başarıyla tamamlamış olsa dahi GPA 3.00’ın altında kalan öğrenci, not ortalamasını sağlayana kadar derslerini tekrar alır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29 ‒ (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için beşinci yarıyılın başına kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı takdirde üniversite içindeki başka bir anabilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir.

Yeterlik sınavı

MADDE 30 ‒ (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları Kasım ve Mayıs aylarında yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendirmek amacı ile beş üyeli sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 alması gerekir. Yazılı sınavdan 70 alamayan öğrenci sözlü sınava giremez, sözlü sınavdan başarısız olan öğrencinin bir sonraki yeterlik sınavına girişinde, yazılı sınavda başarılı olduğundan dolayı sadece sözlü sınava girer. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora Yeterlik Sınavına ilk kez veya başarısızlık nedeniyle tekrar girecek öğrencilerin, yeterlik sınavına girecekleri her dönem ilgili anabilim dalı başkanlığınca açılan yeterlik sınavı ile ilgili derse kayıt yaptırması gerekmektedir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 ‒ (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrencinin danışmanının dışında anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Çok disiplinli anabilim/anasanat dallarında gerekli durumlarda anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her iki üye anabilim/anasanat dalı dışından seçilebilir. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 ‒ (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve konu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran veya Temmuz- Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(5) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 ‒ (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde kredi yükü, proje vb. diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 34 ‒ (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını iki adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, eğitim ücreti borcu bulunmayan ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 35 ‒ (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 36 ‒ (1) 15/4/2009 tarihli ve 27201 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 37 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 38 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Üniversitesi Rektörü yürütür.