13 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29325

YÖNETMELİK

Erciyes Üniversitesinden:

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çocuk: On sekiz yaşını doldurmamış kişiyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Erciyes Üniversitesi Özel Yetenekli Çocukların Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Özel Yetenekli Çocuk: Yaşıtlarına göre gelişim alanları bakımından ileri olan çocuğu,

e) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Özel yetenekli çocukların, Üniversite ortamında fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.

b) Özel yetenekli çocuklar için ortam oluşturmak ve meslek seçiminde, kendi yeteneklerine yönelik katkı sağlamak.

c) Bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında çocuklara yönelik akademik etkinlikler düzenlemek.

ç) Özel yetenekli çocukların Üniversitenin tesis ve faaliyetlerinden Merkezin amaçları doğrultusunda imkânlar ölçüsünde yararlanmasını sağlamak.

d) Özel yetenekli çocuklara yönelik bilimsel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel nitelikli her türlü ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetler düzenlemek, projeler hazırlamak, yazılı ve görsel materyal hazırlamak, yaz ve kış okulları ile bilim ve doğa kampları açmak, akademik etkinlikler düzenlemek, liderlik programları tertip etmek, bilimsel dergi ve haber bülteni çıkarmak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde, özel yetenekli çocuk faaliyetleri kapsamında yapılan organizasyonlara katılmak ve işbirliği yapmak.

f) Okul öncesi, ilk ve ortaöğretim seviyesindeki özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak.

g) Özel yetenekli çocuk eğitimi konusunda danışmanlık hizmeti vermek.

ğ) Özel yetenekli çocukların ailelerinin ve öğretmenlerinin bilinçlendirilmesi için, ilgili resmî ve özel kurumlara danışmanlık yapmak ve faaliyetlerde bulunmak.

h) Özel yetenekli öğrencilere yönelik Kayseri ve Türkiye ölçeğinde stratejik bilgi üretmek, bilimsel araştırmalar yapmak, yapılanları değerlendirmek ve bilgi merkezi oluşturmak.

ı) Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmek.

i) Özel yetenekli öğrencilerin istihdamı ve beyin gücü ilişkilerini incelemeye, planlamaya ve uygulamaya katkıda bulunmak.

j) Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

k) Özel yetenekli çocukların, Üniversite öğretim elemanlarının vermiş olduğu kurumsal ve uygulamalı derslerine ve yürütmekte olduğu projelere katılması için ortam hazırlamak, yaz dönemlerinde üniversitelerde staj yapma fırsatı oluşturmak.

l) Özel yetenekli çocukları gerektiğinde burs ve kredi alabileceği kurum ve kuruluşlarla bir araya getirmek, yeteneklerine göre onlara bilimsel çalışma ortamı hazırlamak.

m) Özel yetenekli çocukların, iş alanlarındaki ihtiyaca yönelik olarak teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkân sağlamak ve bu konuda desteklemek.

n) Özel yeteneklilik konusunda uzmanların katılımıyla ulusal ve uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek.

o) Uygulama amaçlı anaokulları açarak Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilere ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

ö) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişmelerini ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından biri, Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini hazırlamak.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlatıp Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek.

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile birlikte Merkezin amaçlarına uygun faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan ve özel yetenekli çocuklara rehberlik edebilecek Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi üzerine üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda karar almak, gerek duyulan komisyon ve çalışma grupları oluşturmak.

b) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği esaslarını belirlemek.

c) Yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını inceleyerek karara bağlamak.

ç) Açılacak sosyal, kültürel ve sportif programların önerilen yöntem, şekil ve şartlarına karar vermek.

d) Merkezde yapılan bütün faaliyetlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılmasını denetlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları ile kabul etmeleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmî ya da özel sektör kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bu konuda önemli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla dokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarıyla ilgili öneriler getirmek, araştırmak ve uygulamalara destek olmak.

b) Merkezin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

İşbirlikleri

MADDE 13 – (1) Hizmet ve faaliyet mekânları, eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimci temini, mali destek sağlanması ve Merkezin gelişimi gibi konularda; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, teknopark, özel sektörde bulunan sanayi ve ticaret kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve benzeri ile işbirlikleri gerçekleştirilebilir. Bu kuruluşlar ile gerçekleştirilecek işbirliklerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışma ve görevlendirme usul ve esasları bir protokolle belirlenir.

(2) Merkezin amaçları doğrultusunda özel eğitim veren ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bilim ve sanat merkezleri, Merkez ile işbirliğinde öncelikli kuruluşlar olarak kabul edilir. Bu kuruluşlarla yapılacak işbirliği alanları bir protokol çerçevesinde yürütülür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.