11 Nisan 2015 Tarihli ve 29323 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6643   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

6644   Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2015/7488       Türkiye Cumhuriyeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7503    2015 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

2015/7504    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2015/7509    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2015 Yılı Sulama ve Tahliye Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Karar

2015/7527    Sakarya İli, Karasu İlçesinde Bulunan Alanın Karasu Otomotiv İhtisas Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar

 

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

—  Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan ÜSTÜN’ün Seçilmesi Hakkında Karar

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliğine, Anayasa Mahkemesi Üyesi Nuri NECİPOĞLU’nun Seçilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Olimpik Hazırlık Merkezlerinin Kuruluş, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

—  2020 Yılı Sonuna Kadar Yapılacak Yaz ve Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

—  Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGE

—  Türkiye Markası Logosu ve Sloganı ile İlgili 2015/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/35)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/36)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/38)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 9/4/2015 Tarihli ve 6268 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 10/4/2015 Tarihli ve 604 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri