10 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29322

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SINIF OKULLARI/EĞİTİM MERKEZİ

KOMUTANLIKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları/Eğitim Merkezi Komutanlıkları Yönetmeliğinin yedinci bölüm başlığı “Disiplin Esasları, Okuldan Çıkarılma ve Yüksek Disiplin Kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “disiplin suç ve tecavüzlerini” ibaresi “suç ve disiplinsizliklerini” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Disiplin esasları ve okuldan çıkarılma

MADDE 22 – (1) Disiplinin tesisi ile ilgili ilkeler şunlardır:

a) Subaylar, sözleşmeli subaylar, astsubaylar, sözleşmeli astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlara disiplin amirlerince 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanunu, 16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ve 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu esaslarına göre ceza verilir.

b) Sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adayları ile sözleşmeli/muvazzaf astsubay adaylarının öğrencilik statülerine aşağıdaki hallerde yüksek disiplin kurulu kararıyla son verilir.

1) Disiplin notunun tamamını kaybedenler,

2) Disiplin notuna bakılmaksızın; sözleşmeli/muvazzaf subay adayları, yedek subay adayları ile sözleşmeli/muvazzaf astsubay adaylarından, intibak süresi içinde öğrenci olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanları ile rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler ile sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı (homoseksüellik, gayri tabiî mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler; uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendirenler yahut öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.

(2) Yukarıdaki fıkra uyarınca okuldan çıkarılan öğrencilerle ilgili disiplin kurulu kararı, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı ve Sahil Güvenlik Komutanı veya yetki vereceği makamın onayı ile kesinleşir.

(3) Bu madde uyarınca öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine karar verilenler, kararın kesinleşmesine kadar gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de okuldan uzaklaştırılabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bu süre içinde resmî elbise giyemezler, ancak öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Adayların astlık ve üstlük münasebetleri yönergeler ile düzenlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Disiplin kurulu” ibaresi “Yüksek disiplin kurulu” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yüksek disiplin kurulu, aynı zamanda Ceza İnceleme Kurulu olarak görev yapar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin başlığı “Yüksek disiplin kurulunun kuruluşu” olarak değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan “Disiplin kurulu” ibaresi “Yüksek disiplin kurulu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “Yüksek disiplin kurulunun görevleri” olarak; birinci fıkrasının (b) bendinin (3) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan “Disiplin kurullarına” ibareleri “Yüksek disiplin kurullarına” olarak, (c) bendinde yer alan “disiplin kuruluna” ibaresi “yüksek disiplin kuruluna” olarak, (ç) bendinde yer alan “Disiplin kurulları” ibaresi “Yüksek disiplin kurulları” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Disiplin kurulları” ibaresi “Yüksek disiplin kurulları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde yer alan “disiplin kurulu ve üst disiplin kurulunun kuruluş işleyişleri” ibaresi “yüksek disiplin kurulunun kuruluş işleyişleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2007

26559

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2013

28750