10 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29322

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

HARP OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/9/2001 tarihli ve 24536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Okulları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yardımcı Organlar:

Harp Okulları Kanununda belirtilen organların yönetim ve bilimsel denetim ile ilgili faaliyetlerine yardımcı olmak üzere; öğretim kurulu, eğitim öğretim geliştirme kurulu, araştırma geliştirme kurulu, enstitü bilim kurulu, enstitü yönetim kurulu, bölüm kurulu, öğrenci alayı eğitim geliştirme kurulu, alay disiplin kurulu gibi organlar kurulabilir. Alay disiplin kurulu aynı zamanda ceza inceleme kurulu olarak görev yapar. Bu organların çalışma usul ve esasları, ilgili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kurula sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim öğretim durumunu, daha önce yüksek disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar ve disiplinsizlikler arasındaki zaman fasılalarını, suç ve disiplinsizliklerin niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirleri ve alay disiplin kurulunca yapılan işlemleri, öğrencinin yüksek disiplin kuruluna çıkarılma nedenlerini ve delillerini inceler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Harp okulu öğrenci adaylarından, intibak süresi içinde harp okulu öğrencisi olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanlarının (Hava Harp Okulunda muadillerinin) ve rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler,”

“3) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları eğitim ve öğretim yüksek kurulu kararıyla kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı (homoseksüellik, gayri tabiî mukarenet ve benzeri) davranışlarda bulunduğu tespit edilenler; uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendirenler yahut harp okulu öğrencilerinin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.