10 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29322

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

EXPO 2016 ANTALYA AJANSI SİGORTA, AKREDİTASYON, FİKRÎ MÜLKİYET

HAKLARI VE GENEL DÜZENLEMELER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, EXPO 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikrî Mülkiyet Hakları ve Genel Düzenlemeler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Katılım sözleşmesi: Katılımcı adına sözleşme akdetmeye yetkili temsilci ile Genel Komiser arasında imzalanmış olan belgeyi,”

“j) Genel Komiser: Uluslararası sergilere ilişkin Paris Sözleşmesi hükümleri ve BIE kuralları gereği Bakan tarafından atanan komiseri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Bölüm başlığı “Organizatör ve Genel Komiser” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Sergi Komiseri” ibaresi “Genel Komiser” olarak değiştirilmiştir.

“Genel Komiser ve görevleri”

“(1) Türkiye Cumhuriyeti, BIE nezdinde Genel Komiser tarafından temsil edilir. Genel Komiser, Bakan tarafından atanır. Genel Komiser Paris Sözleşmesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’nin sorumluluğu altındaki tüm konularda yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sergi Komiseri” ibaresi “Genel Komiser” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “Sergi Komiserinin” ibaresi “Genel Komiserin” olarak, ikinci fıkrasındaki “Sergi Komiseri” ibaresi “Genel Komiser” olarak, dördüncü fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Genel Komisere.

2) Genel Komiser ile birlikte yürütme komitesine.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin on ikinci fıkrasındaki “Sergi Komiserine” ibaresi “Genel Komisere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Sergi Komiseri” ibareleri “Genel Komiser” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Sergi Komiserine” ibaresi “Genel Komisere” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “Sergi Komiserinin” ibaresi “Genel Komiserin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Sergi Komiseri” ibaresi “Genel Komiser” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/7/2013

28702