9 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29321

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ, STOKLANMASI VE

KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE KANUN KAPSAMINDAKİ TOKSİK

KİMYASAL MADDELER VE PREKÜRSÖRLERİ İLE FARKLI

KİMYASAL MADDELERİN BİLDİRİMLERİNİN YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Üretim aşamaları dahil olmak üzere, üretilen bir kimyasal karışım içerisinde (2) Sayılı Cetvelde A ve A* bölümünde yer alan herhangi bir kimyasal madde konsantrasyonu (ağırlıkça) % 1’den az ise, bu kimyasal maddenin Bakanlığa bildirilmesi zorunlu değildir.

e) Üretimin bütün aşamaları dahil olmak üzere üretilen bir kimyasal karışım içerisinde (2) Sayılı Cetvelde A ve A* bölümünde yer alan herhangi bir kimyasal madde konsantrasyonu (ağırlıkça) % 1-10 (dahil) arasında ve yıllık toplam üretim, işleme veya tüketim miktarı (a) bendinde yer alan eşik değerlerin altında ise, bu kimyasal maddenin Bakanlığa bildirilmesi zorunlu değildir.”

MADDE 2 – Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan  “Dış Ticaret Müsteşarlığı” ibaresi “Ekonomi Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/12/2007

26735