9 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29321

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BİREYSEL FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 27) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 214)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49)

MADDE 1 – 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 214)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Bireysel Finansal Tablolar” Standardının değiştirilen 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 10 uncu, 11B ve 12 nci Paragraflarında ve aynı standarda eklenen 18J Paragrafında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 27) Bireysel Finansal Tablolar” Standardının;

a) 4 üncü Paragrafta yer alan ‘Bireysel Finansal Tablolar’ tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bireysel finansal tablolar: Bu standart hükümlerine uygun olarak bağlı ortaklıklardaki, iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımlarını, maliyet bedeli üzerinden, TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı hükümleri uyarınca ya da TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar Standardında tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmeyi tercih eden işletmeler tarafından sunulan finansal tablolardır.”

b) 5 inci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Aşağıdaki terimler TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Ek A Bölümü’nde, TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar Ek A Bölümü’nde ve TMS 28’in 3 üncü Paragrafında tanımlanmaktadır:

• İştirak

• Özkaynak yöntemi

• Yatırım yapılan işletmenin kontrolü

• Grup

• Yatırım işletmesi

• Müşterek kontrol

• İş ortaklığı

• İş ortaklığı katılımcısı

• Ana ortaklık

• Önemli etki

• Bağlı ortaklık”

c) 6 ncı Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. Bireysel finansal tablolar, 8-8A paragraflarında belirtilen durumlar dışında, konsolide finansal tablolara ilave olarak sunulan ya da bağlı ortaklıklarda yatırımı olmayıp, iştiraklerde veya iş ortaklıklarında yatırımı olan ve söz konusu yatırımlarını TMS 28 uyarınca özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gereken bir yatırımcının finansal tablolarına ilave olarak sunulan tablolardır.”

ç) 7 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7. Bağlı ortaklığı veya iştiraki olmayan ya da herhangi bir iş ortaklığında iş ortaklığı payı bulunmayan bir işletmenin finansal tabloları bireysel finansal tablo değildir.”

d) 10 uncu Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10. Bir işletme bireysel finansal tablolarını hazırlarken, bu tablolarda bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştiraklerindeki yatırımlarını;

(a) Maliyet bedeliyle

(b) TFRS 9 uyarınca ya da

(c) TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak

muhasebeleştirir.

İşletme her bir yatırım kategorisi için aynı muhasebeleştirme esaslarını uygular. Maliyet bedeli üzerinden veya özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiş olan yatırımlar, satış ya da dağıtım amacıyla elde tutulan varlık olarak sınıflandırıldığında (veya satış ya da dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak bir varlık grubunun içerisine dahil edildiğinde) TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca muhasebeleştirilir. TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilen yatırımların satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılması durumunda, ölçümde bir değişiklik yapılmaz.”

e) 11B Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“11B. Ana ortaklığın yatırım işletmesi olmaktan çıkması veya yatırım işletmesi haline gelmesi durumunda, ana ortaklık bu değişikliği nitelik değişikliğinin gerçekleştiği tarihten itibaren aşağıdaki şekilde muhasebeleştirir:

(a) İşletme yatırım işletmesi olmaktan çıktığında, bağlı ortaklığındaki yatırımı 10 uncu paragraf uyarınca muhasebeleştirir. Niteliğin değiştiği tarih, edinim tarihi olarak kabul edilir. Yatırım 10 uncu paragrafa göre muhasebeleştirilirken, transfer edildiği kabul edilen bedeli, bağlı ortaklığın kabul edilen edinme tarihindeki gerçeğe uygun değeri temsil edecektir.

(b) İşletme yatırım işletmesi haline geldiğinde, bağlı ortaklığındaki yatırımını TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçer. Bağlı ortaklığın önceki defter değeri ile yatırımcının nitelik değiştirdiği tarihteki gerçeğe uygun değeri arasındaki fark kazanç veya kayıp olarak kâr veya zarara yansıtılır. Söz konusu bağlı ortaklıklara ilişkin olarak daha önceden diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen kazanç veya kayıpların birikimli tutarı, yatırım işletmesi bu bağlı ortaklıkları niteliğin değiştiği tarihte elden çıkarmış gibi değerlendirilir.”

f) 12 nci Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12. Bir bağlı ortaklık, iş ortaklığı veya iştirakten temettüler, temettüyü alma hakkı doğduğunda işletmelerin bireysel finansal tablolarına yansıtılır. İşletme özkaynak yöntemini kullanmayı seçmemişse, temettü kâr veya zarar olarak finansal tablolara yansıtılır. Özkaynak yöntemi seçilmişse; temettü yatırımın defter değerinde bir azalma olarak finansal tablolara yansıtılır.”

g) 18I Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 18J Paragrafı eklenmiştir.

“18J. “Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi” (TMS 27’ye ilişkin değişiklik) değişikliğiyle 4-7, 10, 11B ve 12 nci paragraflar değiştirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde, TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar Standardı çerçevesinde geriye dönük olarak uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.