9 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29321

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 9)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 48)

MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Muhasebe Standardı 19 (TMS 19) Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının değiştirilen 83 üncü Paragrafında ve aynı standarda eklenen 176 ncı ve 177 nci Paragrafında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 19 (TMS 19) Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının;

a) 83 üncü Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“83. İş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerin (fonlananların ve fonlanmayanların) iskonto edilmesinde kullanılan oranlar, özel sektör tahvillerinden yüksek kaliteli olanların raporlama dönemi sonundaki piyasa getirilerine bakılarak belirlenir. Para biriminin, bu gibi yüksek kaliteli özel sektöre ait tahviller için derin bir piyasanın bulunmadığı durumlarda, bu para birimi cinsinden ifade edilen devlet tahvillerinin (raporlama dönemi sonundaki) piyasa getirileri kullanılır. Özel sektör veya devlet tahvillerinin para birimleri ve vadeleri, iş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalara ilişkin yükümlülüklerin para birimi ve tahmin edilen vadeleriyle tutarlı olmalıdır.”

b) 175 inci Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 176 ncı ve 177 nci Paragraflar eklenmiştir.

“176. “2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” değişikliğiyle 83 üncü paragraf değiştirilmiş 177 nci paragraf eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dipnotlarda açıklanır.

177. İşletme değişiklikleri ilk kez uyguladığı finansal tablolarına karşılaştırmalı olarak sunulan en erken dönemin başından itibaren 176 ncı paragraftaki değişiklikleri uygular. Değişikliklerin uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir başlangıç düzeltmesi, bu dönemin başında dağıtılmamış kâr olarak muhasebeleştirilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.