9 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29321

TEBLİĞ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA

İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1)

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 146)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 47)

MADDE 1 – 3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – İşletmeler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının değiştirilen D14 paragrafında ve aynı standarda eklenen 39AA, E4A, 39X, 39Y, 39Z ve D15A paragraflarında belirtilen hükümleri 1/1/2016 tarihinden önce başlayan hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarında uygulayabilir. Bu durumda, anılan husus finansal tabloların dipnotlarında açıklanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardına E3 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki E4 Paragrafı eklenmiştir.

“E4. TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, TFRS 7’nin 44M Paragrafında yer alan geçiş hükümlerini uygulayabilir.*”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

a) 39A Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 39AA Paragrafı eklenmiştir.

“39AA.“2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” değişikliğiyle E4A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

b) E4 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki E4A Paragrafı eklenmiştir.

“E4A. TFRS hükümlerini ilk kez uygulayan işletmeler, TFRS 7’ nin 44AA paragrafında yer alan geçiş hükümlerini uygulayabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının;

a) 39W Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 39X, 39Y ve 39Z Paragrafları eklenmiştir.

“39X. “-”

39Y. “-”

39Z. “Bireysel Finansal Tablolarda Özkaynak Yöntemi” (TMS 27’ye ilişkin değişiklik) değişikliğiyle D14 paragrafı değiştirilmiş ve D15A paragrafı eklenmiştir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu durumda anılan husus dipnotlarda açıklanır.”

b) D14 Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“D14. Bir işletmenin bireysel finansal tablolar hazırlaması durumunda, TMS 27 bağlı ortaklıklardaki, iş ortaklıklarındaki ve iştiraklerdeki yatırımların;

(a) Maliyet değerleri üzerinden;

(b) TFRS 9 uyarınca ya da

(c) TMS 28 de tanımlanan özkaynak yöntemi kullanılarak

muhasebeleştirilmesini gerektirir.”

c) D15 Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki D15A Paragrafı eklenmiştir.

“D15A . TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, TMS 28’de tanımlandığı şekliyle özkaynak yöntemini kullanarak bu tür bir yatırımı muhasebeleştiriyorsa:

(a) TFRS’leri ilk kez uygulayan işletme, yatırımın edinimine geçmiş işletme birleşmelerine ilişkin muafiyeti (EK C) uygular.

(b) İşletmenin ilk kez TFRS uygulayıcısı haline gelmesi, konsolide finansal tablolarından önce bireysel tabloları için söz konusuysa ve

(i) ana ortaklığından sonraysa, işletme bireysel finansal tablolarında D16 paragrafını uygular.

(ii) bağlı ortaklığından sonraysa, işletme bireysel finansal tablolarında D17 paragrafını uygular.”

MADDE 5 – Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi 30/6/2011 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/1/2016 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.