8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29320

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2013 tarihli ve 28714 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, yarıyıl/yıl başında öncelikle alt sınıflarda hiç almadığı, devamsızlıktan kaldığı (FZ aldığı) veya başarısız olduğu (FD, FF aldığı) dersleri almak kaydıyla bulunduğu yarıyıl/yıl derslerinden de alır. Ancak birbirini takip eden iki yarıyıl AGNO’su 2.00’ın altında kalan öğrenci; başarısız olduğu, koşullu geçtiği ve bulunduğu yarıyıla kadar (bulunduğu yarıyıl hariç) hiç almadığı dersleri alarak AGNO’sunu 2.00 veya üzerine yükseltmek zorundadır.”

“ç) Öğretim planından kaldırılan ve yerine yeni bir ders konulmayan bir dersten başarısız olan öğrenci, ilgili Yönetim Kurulunun tayin ettiği intibak komisyonunun önerdiği dersi veya dersleri alır. Aldığı dersin veya derslerin notu, öğrencinin başarı notu olarak kabul edilir. Öğrencinin mezuniyette aranan toplam AKTS puanını sağlamak için intibak komisyonu tarafından belirlenen dersleri alması zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, daha önce aynı düzeydeki herhangi bir diploma programından başarılı olduğu dersler için ders muafiyeti talebinde bulunabilir. Muafiyet talebinin her eğitim-öğretim dönemi başında ders kaydı süresi (ekle-sil süresi) içinde yapılması gerekir. Muafiyet talebi üzerine ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından ders içeriği ve kredisi dikkate alınarak öğretim planında eşdeğer bir ders varsa, önceki dersin notu işlenmek suretiyle öğrenci muaf sayılabilir. Öğretim planında eşdeğer sayılmayan derslerin notları, öğrencinin not durum belgesinde görünecek şekilde ayrıca işlenir. Ders muafiyetine ilişkin kararlar öğrenci işlerine ve öğrenciye on beş gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.”

“(3) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen (İngilizce, Türkçe, gibi) muafiyet sınavlarına giren ve muaf sayılacak öğrencilerin seviyeleri ve bu seviyelerin karşılığı olan notları not durum belgesinde görünecek şekilde işlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, aynı fıkranın (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (c) bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a)

            Başarı Notu                  Ağırlık/Açıklama                                          Katsayı

                    AA                         Pekiyi                                                                4,00

                    BA                         Çok iyi                                                              3,50

                    BB                         İyi                                                                      3,00

                    CB                         Orta Üstü                                                          2,50

                    CC                         Orta                                                                   2,00

                    DC                         Koşullu Geçer                                                   1,50

                    DD                         Koşullu Geçer                                                   1,00

                    FD                         Geçmez/Başarısız                                              0,50

                    FF                          Geçmez/Başarısız                                              0,00

                    FZ                          Devamsız/Başarısız                                           0,00

                     M                          (Muaf Notlu)                                                    (…..)

                     G                          Geçer/Başarılı                                                      -

                     K                           Kalır/Başarısız                                                      -

            Durum Notu                 Açıklama                                                            

                      E                           Eksik                                                                    -

                      I                           İzinli                                                                     -

                      S                           Yarıyıl sonu sınavına girmemiş                           -

”

“3) FD, FF ve FZ (devam zorunluluğu olan derslerde devam şartını yerine getirmemiş olan öğrenciye verilen not) başarısız notu,”

“4) M (Muaf) notu, öğretim planında yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere notu da belirtilmek suretiyle verilir. Ders muafiyetinin esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki “G/F” ibaresi “G/K”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/7/2013

28714

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2014

29053