8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29320

YÖNETMELİK

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli devlet memurlarının disiplin amirlerinin belirlenmesine dair esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Başkanlıkta görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birim amirinin EK-1 sayılı cetvelde gösterilen daha üst bir amire doğrudan bağlanması halinde, disiplin amiri bağlanılan amirden başlar, üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.