6 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29318

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi veya Öğrenci İş Yükünü,

b) ANO: Bir döneme ait ağırlıklı not ortalamasını,

c) Fakülte: Kafkas Üniversitesine bağlı fakülteleri,

ç) GANO: Birden çok dönemin birleştirilerek hesaplanmış genel ağırlıklı not ortalamasını,

d) Konservatuar: Kafkas Üniversitesine bağlı Devlet Konservatuvarını,

e) Kurul: İlgili fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulları kurullarını,

f) Meslek Yüksekokulu: Kafkas Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

g) Müdürlük: Konservatuar/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünü,

ğ) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Kafkas Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Kafkas Üniversitesini,

i) YANO: Bir eğitim-öğretim yılına ait yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını,

j) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu ve ilgili fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

k) Yüksekokul: Kafkas Üniversitesine bağlı yüksekokulları

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Üniversite birimlerinde, önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık önlisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, beş yıllık lisans programları için sekiz, altı yıllık lisans programları için dokuz yıldır. Azami süresi içinde öğrenimini başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası hükümleri uygulanır. Buna göre; mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınav almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf seçme sistemi olanlar için iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız olarak başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) M (Muaf): Herhangi bir yükseköğretim programında okurken ÖSYM tarafından yapılan sınava/sınavlara girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili programa intibaklarında, önceden izledikleri programda almış oldukları ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kaydedilen nottur. Geldiği kurumdaki notu harf notu ile birlikte belirtilir.”

“(5) ANO, YANO ve GANO’nun hesaplanması;

a) Öğrencilerin; ANO’su her yarıyıl, YANO’su her eğitim-öğretim yılı, GANO’su ise birden çok eğitim öğretim yılının sonunda hesaplanır.

b) ANO; öğrencilerin her bir yarıyıl/yılı sonunda almış olduğu derslerin her birinin kredi saati ile o dersin başarı notunun bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen katsayı karşılığı ile çarpımından elde edilen sayıların genel toplamının, bu derslerin kredilerinin genel toplamına bölümünden elde edilen sonuçtur.

c) YANO; öğrencilerin her bir eğitim öğretim yılı sonunda Güz ve Bahar dönemlerinde almış oldukları derslerin her birinin kredi saati ile o dersin başarı notunun bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen katsayı karşılığı ile çarpımından elde edilen sayıların genel toplamının, bu derslerin kredilerinin genel toplamına bölümünden elde edilen sonuçtur.

ç) GANO; öğrencinin akademik birimde öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen katsayı karşılığı ile çarpılarak toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “Tek ders mezuniyet sınavı ve mezuniyet için ortalama yükseltme sınavları” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen azami süreleri tamamlayan ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli tüm derslerden geçer not aldıkları halde GANO’su 2.00’nin altında olan son sınıf veya son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek için DD, DC ve CC notu aldıkları diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz ancak; bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler bu sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınırsız sınav hakkından yararlanan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir yükseköğretim kurumundan yatay/dikey geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler ile daha önce Kafkas Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca muafiyetleri kabul edilenlerin bu derslerden daha önce aldıkları harf notları not döküm belgelerine aynen işlenir. Bu notlar GANO hesaplamasına dahil edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin başlığı “Kurumlar arası, kurum içi yatay geçişler ile merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişler” olarak ve ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yatay geçişe ayrılacak kontenjanlar ile eğitim-öğretim programlarına intibak esasları ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır. Kurumlar arası, kurum içi ve merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan, ancak tekrar geri dönmek isteyen ve dosyaları gönderilmemiş öğrenciler, yarıyılların başlamasını izleyen iki hafta içerisinde başvurmaları durumunda ilgili yönetim kurullarının verecekleri kararla geri dönebilir. Bu durumda olan öğrencilerin derslere devam durumları, başladığı günden itibaren hesaplanır. Dosyaları gönderilen öğrencilerin geri dönüşü olmaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2012

28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2013

28563

2-

11/4/2013

28615

3-

24/6/2014

29040

4-

24/7/2014

29070