6 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29318

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARAELMAS SİBER GÜVENLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2014 tarihli ve 29059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siber güvenlik hususunda bölge ve ülke çapında bilinçlenmeye katkıda bulunmak, kurumların isteği üzerine siber güvenlik hususunda rapor hazırlamak, nitelikli insan gücünü yetiştirmek, siber güvenlikle ilgili ulusal veya uluslararası projeler hazırlamak veya varolan projelere iştirak etmek ve siber güvenlik alanında akademik çalışmalar yapmaktır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir.

“c) Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilimsel toplantılara katılmak.

ç) Ulusal ve uluslararası seminerler, sempozyumlar, kongreler, konferanslar, kurslar ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek ve gerektiğinde sertifika veya katılım belgeleri vermek.”

“e) Gereksinim duyduğu laboratuvar ve tesisleri kurmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitede çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Müdür ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek en az dört kişiden oluşur. Müdür, Danışma Kurulunun Başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/7/2014

29059