6 Nisan 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29318

YÖNETMELİK

Düzce Üniversitesinden:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FETAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Düzce Üniversitesi Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜ-FETAM): Düzce Üniversitesi Fetal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı;  fetüste (anne karnındaki doğmamış bebek) saptanan gelişimsel bazı bozuklukları araştırmak ve bebek doğmadan önce kliniğe yönelik cerrahi müdahale ile düzeltme ameliyatlarını yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Anne karnındaki fetüste saptanan gelişimsel bazı bozuklukların nedenlerini araştırma ve bu konu ile ilgili moleküler düzeyde çalışmaya olanak sağlayacak araştırma ekiplerinin ve laboratuvarların bünyesinde kurulmasına yönelik yurt içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve diğer üniversite, vakıf ve gönüllü kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunmak; yurt dışında benzer amaçlar doğrultusunda çalışan üniversite birimleri, araştırma merkezleri, bilimsel amaçlı vakıflar, enstitüler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak.

b) Fetüste saptanan gelişimsel bazı bozuklukların nedenleri ve erken müdahalesi için, toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunmak; bu konularda toplantılar, kurslar düzenlemek ve yayınlar yapmak, bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, Üniversite personelinin ve öğrencilerinin bu ve benzeri etkinliklere katılmasını teşvik etmek.

c) Fetal araştırma ve tedavi ile ilgili görsel ve işitsel her türlü dokümanı sağlayarak bunlardan Üniversite personelinin, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.

ç) Anne karnındaki fetüste saptanan gelişimsel bazı bozuklukların, bebek doğmadan önce kliniğe yönelik cerrahi müdahale ya da girişimsel müdahaleler ile düzeltme operasyonlarını yapmak, bilimsel temellere dayalı araştırmalar yapmak ve yeni cerrahi teknikler geliştirmek; bu konuda yurt içi ve yurt dışında benzer amaçlar doğrultusunda çalışan üniversite birimleri, araştırma merkezleri, bilimsel amaçlı vakıflar, enstitüler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası kuruluşlar ile işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmak.

d) Üniversitelerde fetal gelişimsel bozuklukların araştırma ve uygulamasını yapacak olan öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesini teşvik etmek.

e) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin kuruluş amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Rektör, Müdürün önerisi ile Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi yerine vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Yıllık bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın ilk ayı içinde Yönetim Kuruluna rapor vermek.

d) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin kuruluş amacına uygun anabilim ya da bilim dallarında görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süreyle görevlendirilen dört asil bir yedek üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık faaliyet programını ve raporunu hazırlamak ve takip etmek.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

c) Müdür tarafından sunulan yıllık bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine, gerekli fiziki şartlar, cihaz, donanım, personel ve hizmet içi eğitim gibi alt yapı olanaklarını oluşturmak, planlama, koordinasyon ve denetim işlemlerini yürütmek ve bu amaçla yapılacak işlemleri düzenlemek,  merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, konuyla ilgili öğretim elemanları ve fetal gelişim bozuklukları ile ilgili araştırma ve uygulama konusunda katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan ve konusunda uzman araştırmacılar arasından, istekleri halinde ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen toplam beş kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun kabulü ile gerektiğinde Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek, yapılmış ve halen yürütülen faaliyetler hakkında görüş bildirmek, önerilerde bulunmak ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirmek.

b) Fetal gelişim bozukluklarının tedavileri konusunda faaliyet ve proje önerileri geliştirmek.

c) Bilimsel çalışmalara her türlü kaynak ile teknik ve bilimsel destek sağlamaya çalışmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.