4 Nisan 2015 Tarihli ve 29316 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

6638   Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

TBMM KARARLARI

1088   Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

1089   Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2015/7396   Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

2015/7437   İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakan Yardımcılığı ile Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—   Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/17)

—   D Kare Gözetim Test ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/18)

—   BENART Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2015/19)

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 446)

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 447)

—   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/774 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/990 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2012/1220 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2013/583 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2013/6359 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/1125 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/3038 Başvuru Numaralı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin 10/12/2014 Tarihli ve 2014/5809 Başvuru Numaralı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


4/4/2015 tarihli ve 29316 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de,Yüksek Seçim Kurulu Kararı  yayımlanmıştır.