4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE

İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kamu görevlerine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacakların açıktan ilk defa atamaları, Sanatçı, Koro Şefi, Koro Şef Yardımcısı, Orkestra Şefi, Orkestra Şef Yardımcısı ve Tonmayster kadro unvanlarına atanacaklar hariç olmak üzere 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak sınavlarda Kurum tarafından belirlenecek asgari puanı almış olanlar arasından, Kurumca yapılacak giriş sınavı sonucuna göre Genel Müdür tarafından yapılır. Sanatçı, Koro Şefi, Koro Şef Yardımcısı, Orkestra Şefi, Orkestra Şef Yardımcısı ve Tonmayster kadro unvanlarına açıktan ilk defa atanacaklar Kurumca yazılı ve/veya sözlü-mülakat ve/veya uygulamalı şekilde yapılacak sınav sonucuna göre Genel Müdür tarafından atanırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Giriş sınavında, Sanatçı, Koro Şefi, Koro Şef Yardımcısı, Orkestra Şefi, Orkestra Şef Yardımcısı ve Tonmayster kadro unvanları hariç yazılı sınav zorunlu olmak üzere, kadroların özelliğine göre birinci fıkradaki sınav şekillerinden biri veya birkaçı bir arada uygulanabilir. Ancak, hukuk müşaviri ve avukat unvanlı kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü-mülakat sınavlarındaki başarı sırasına göre atama yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2009

27186

2-

23/7/2009

27297

3-

5/3/2010

27512

4-

7/9/2010

27695

5-

6/5/2011

27926

6-

21/12/2012

28504

7-

4/7/2013

28697

8-

14/5/2014

29000

9-

25/9/2014

29130

10-

21/10/2014

29152