4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

YÖNETMELİK

Kalkınma Bakanlığından:

KALKINMA BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (h), (ı), (j) ve (p) bentleri ile (o) bendinde yer alan “, eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

“r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Şube Müdürü,

2) Şef.

b) Bilgi İşlem Grubu;

1) Çözümleyici.

c) Savunma Hizmetleri Grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı.

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat Saymanı,

2) Memur, Satınalma Memuru, Sekreter, Daktilograf, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför.

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Bekçi, Bahçıvan, Hizmetli.

(2) Unvan Değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir;

a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam, Mütercim, Kütüphaneci, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Diyetisyen, Hemşire.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselme suretiyle atanabilmek için 2 yılı Bakanlıkta olmak üzere en az 5 yıl hizmeti bulunmak şartı aranır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla ayniyat saymanı, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, istatistikçi, kütüphaneci, matematikçi, mühendis, mütercim, programcı, sivil savunma uzmanı ve şef kadrolarında, son 3 yılı Bakanlıkta olmak şartıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

b) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az iki güncel bilgisayar programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

3) Güncel işletim sistemlerinden en az iki tanesinin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Görevde yükselme sınavının yapıldığı tarih itibarıyla bilgisayar işletmeni, istatistikçi, matematikçi, şef, memur, mühendis, programcı, tekniker ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarında, son 3 yılı Bakanlıkta olmak şartıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

ç) Şef ve ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Destek hizmetleri grubunda bulunan kadrolar hariç diğer kadrolarda 2 yılı Bakanlıkta olmak üzere en az 8 yıl hizmeti bulunmak.

d) Memur, satınalma memuru, sekreter, daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak.

e) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak.

f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak.

(2) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, kütüphaneci ve çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;

1) 4 yıllık yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

b) Tekniker ve teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

1) Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Teknisyen ve çocuk eğitimcisi kadrolarına atanabilmek için;

1) Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) YDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya ÖSYM Başkanlığınca denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliğe sahip başka bir dil sınavından bu düzeye denk puan almış olmak,

3) Öğrenim durumu ile ilgili bir görevde en az 5 yıl hizmeti bulunmak.

d) Diyetisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin beslenme ve diyetetik veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak.

e) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

f) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

3) En az bir programlama dilini bildiğini gösteren Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikasına veya mezun olduğu okuldan alacağı zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığına ilişkin resmi belgeye sahip olmak,

4) Öğrenim durumu ile ilgili bir görevde en az 5 yıl hizmeti bulunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitimi ve” ibaresi ile “Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav şartı

MADDE 9 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eğitimine” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer alan “eğitime” ibaresi “sınava” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(2) Bu sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde sırayla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırası belirlenir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki “öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle” ibaresi “lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı ve sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu bölümde” ibaresinden önce gelmek üzere “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiş, “eğitime tabi tutulmaksızın” ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Unvan değişikliği sınavları, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “eğitimi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Avukat pozisyonundan Hukuk Müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin başlığı “Engellilerin sınavları” olarak ve birinci fıkrasında yer alan “özürlülerin eğitimlerinin ve” ibaresi “engellilerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/3/2012

28240