4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİNİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (SGM: 2009/18)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2015/17)

MADDE 1 – 13/10/2009 tarihli ve 27375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/18)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Onaylanmış kuruluş

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Teras Evler Kat:3 Daire:11 34340 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermektedir.

(2) Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (95/16/AT) Asansör Yönetmeliğinde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),

b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),

c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),

ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),

d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.