4 Nisan 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29316

YÖNETMELİK

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK ENERJİSİ VE

KAPASİTE SATIŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş; mevcut (n) bendi (o) bendi olarak ve mevcut (o) bendi (ö) bendi olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) İhale katılım dosyası: İhale dokümanlarını satın alan piyasa katılımcıları tarafından ihaleye katılabilmek için sunulması gereken belgeleri içeren dosyayı,”

“o) Portföy: EÜAŞ’ın belirli bir satış dönemi planlaması için öngörülen enerji üretim varlıkları havuzunu,

ö) Rezerv fiyat: İhaleli satışlarda istekli tarafından verilebilecek minimum teklif fiyatını belirleyen EÜAŞ tarafından hesaplanmış fiyatı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasına ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (a) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) İhale katılım dosyalarının kontrolü: Teknik ve idari şartnamede belirtilen kurallara göre ihale katılım dosyalarının uygunluğu kontrol edilerek ihaleye katılabilecek istekliler tespit edilir. Bu bentte tanımlanan görev ile ilgili olarak ilave iş gücü veya uzmanlık gerekmesi durumunda, ihale yetkilisi tarafından ilgili daire başkanlıklarından konuyla ilgili kişiler ihale komisyonuna dahil edilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Özelleştirme ve Santraller Takip Daire Başkanı,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İhale komisyonu, komisyon başkanı Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanı ve Elektrik Piyasası Hizmetleri Daire Başkanlığından imza yetkili dört personel olmak üzere tek sayıda ve en az beş kişiden oluşturulur. İhale yetkilisi tarafından, asıl üyeler ve bu üyelerin yerine geçecek yedek üyelerin isimleri belirlenir. Asıl üyenin bulunmaması hâlinde yedek üye komisyona katılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve beşinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelikte yer alan ihalesiz satış kanalı kapsamında yapılacak elektrik enerjisi satışlarında uygulanacak işlem fiyatı, EÜAŞ’ın yıllık bazda oluşacak işlem fiyatının EÜAŞ’ın öngörülen yıllık ortalama üretim maliyetlerinin altında kalmaması kaydıyla Genel Yatırım ve Finansman Programı hedefleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca belirlenir.”

“b) SEh (t): “t” planlama dönemi için Hidrolik Santraller Daire Başkanlığından ay ve santral bazında alınan brüt üretim tahmini üzerinden hesaplanan portföy içindeki hidroelektrik santrallerin satılabilir enerji miktarı tahminini (MWh),

c) SEu (t): “t” planlama dönemi için Özelleştirme ve Santraller Takip Daire Başkanlığından ay ve santral bazında alınan brüt üretim tahmini üzerinden hesaplanan portföy içindeki termik santrallerin satılabilir enerji miktarı tahminini (MWh),”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2013

28793