3 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29315

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ MÜKEMMELİYET

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (EGE PLM): Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Proje ekibi: Merkezin Proje ekiplerini,

e) Proje yürütücüsü: Merkezin Proje yürütücülerini,

f) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Ege Üniversitesini,

h) Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM): Günümüzün rekabetçi, talepkâr ve ekonomik olarak zorlayıcı dünyasında bütünleşik ürün tasarımı ve gelişimi iş birliği içinde ürün geliştiren birçok birey, grup, organizasyon ve hatta toplumun girdilerine bağımlı karmaşık bir süreci

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve İş Birliği Esasları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye'de mühendislik uygulamalarının yer aldığı tüm sektörlerde Türkiye'nin kalkınma hedefleri de göz önünde bulundurularak Türk sanayisinin PLM'ye yönelik uygulamalarının araştırılması ve PLM konusundaki farkındalığın artırılması,

b) Uluslararası ve ulusal düzeyde PLM konusunda uygulama yapan üniversite ve araştırma enstitüleri ile ilişkilerin geliştirilmesi,

c) Güncel PLM yazılımları ile Merkezin olanak ve yeteneklerinin geliştirilmesi,

ç) PLM konusunda farklı mühendislik ve disiplinler arası uygulamaları içeren projelerin geliştirilmesi,

d) PLM konusunda araştırmacıların eğitilmesi ve PLM uzmanlığına sahip eğitimciler vasıtasıyla Türk sanayisinin PLM uygulamalarının gerçekleştirilmesine katkı sağlanması, mevcut sorunlarına çözüm üretilmesi,

e) Üniversitemizde eğitim gören farklı disiplinlerden öğrencilerin PLM platformunda sanayi ile ortak projeler geliştirmesi ve yürütmesidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin mükemmeliyetini ve etkinliğini sağlamak üzere özellikle proje yöneticileri ve araştırmacılar için güncel PLM uygulamalarına dair eğitim programları geliştirmek, düzenlemek ve gerçekleştirmek,

b) Kamu, özel sektör, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile PLM konusunda farkındalık yaratmak, ortak etkinlik düzenlemek ve projeler yürütmek,

c) Uluslararası ve ulusal kuruluşlar ile ortaklıklar kurarak, yeni fonlar oluşturulması için çalışmak ve fonlardan yararlanmak üzere birlikte projeler hazırlamak, yürütmek ve projelere katılmak,

ç) Sektör beklentileri doğrultusunda PLM uygulamaları kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,

d) PLM konusundaki gelişmelerin sürekli izlenerek Merkez laboratuvar alt yapısının günün koşullarına uygun olarak güncellenmesini sağlamak,

e) Uluslararası ve ulusal düzeyde PLM konusunda seminer, kongre, çalıştay ve/veya konferans düzenlemek, yayın üretmek,

f) Uluslararası ve ulusal düzeydeki PLM ile ilgili bilgi ağlarına katılımı gerçekleştirmek, Merkezin uluslararası nitelik kazanmasını ve uluslararası düzeyde hizmet vermesini sağlamak,

g) PLM konusundaki uluslararası ve ulusal standartların geliştirilmesine katkı sunmak,

ğ) Merkez bünyesindeki teknik personelin yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

h) Merkezin tanıtımını yapmak,

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

İş birliği esasları

MADDE 7 – (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde gerek akademik gerekse sanayi çalışmaları için daha iyi hizmet ortamı yaratmak amacıyla Üniversite, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilir. İş birliği yapılması halinde, merkezde nitelikli uzman personel istihdamı, laboratuvar-makine-teçhizatın sarf/bakım giderlerinin karşılanması konusunda üniversiteye ek bir maddi yük gelmemesi, daha kaliteli hizmet üretilmesi ana hedeftir. İş birliği koşulları üniversitenin maddi bakımdan kazançlı olacağı şekilde düzenlenerek ortak bir protokol ile kayıt altına alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Eğitim ve Araştırma Grupları

Merkezin organları

MADDE 8 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu,

c) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işleyişinden sorumlu kişidir.

(2) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü, tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör yeniden görevlendirme yapar. Merkez Müdürü Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerde Merkez Müdürü yerine yenisi görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

ç) Merkeze ait araç gerecin maksimum verimle kullanımını, mesai saatleri içinde ve dışında sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla Rektöre sunmak,

e) Merkez Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya konulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Merkez Danışma Kuruluna bilgi vermek,

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu personele ait nitelik ve nicelik bilgilerini gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak Merkez Yönetim Kurulunun onayını da alarak Rektörün oluruna sunmak,

g) Merkez personelinin geçici görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak,

ğ) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içinde yürütülmesi halinde, burada belirtilen yetki ve sorumlulukları iş birliği yapılan kurum/kuruluşun yetkilisi ile birlikte yürütmek,

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 11 – (1) Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki Müdür Yardımcısı görevlendirilir. Bunlardan biri Merkezin eğitim ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi, sanal test ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sanayi ile ilişkinin geliştirilmesi, projelerin yürütülmesi ve organizasyonunda Merkez Müdürüne yardımcı olmak üzere PLM konusunda deneyimli öğretim üyeleri arasından, diğeri de idari işlerde Merkez Müdürüne yardımcı olacak ve tercihen üniversite mevzuatını iyi bilen öğretim üyeleri arasından belirlenir. Müdür yardımcılarının görev süresi, kendilerini öneren Merkez Müdürü ile birlikte sona erer. Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenisi görevlendirilebilir.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 12 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; Merkezin amaçlarına uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak, bunlarla ilgili gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak,

b) Merkez Müdürüne karşı sorumlu olmak üzere; Merkez Müdürünün üstlendiği tüm görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Merkez Müdürüne yardımcı olmak,

c) Gerekli hallerde Merkez Müdürüne vekâlet etmek.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 13 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu; PLM konusunda uzman, üçü Mühendislik Fakültesi, üçü de diğer fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu olmak üzere toplam altı öğretim üyesinin Merkez Müdürü tarafından önerilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Müdürü, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlarda oy çokluğu aranır. Oyların eşit çıkması halinde Müdürün oyu iki oy sayılır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, amaç ve çalışma alanı ile ilgili kararları almak ve uygulamak; çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez Danışma Kurulunda oluşan görüş ve önerileri değerlendirmek,

c) Müdür tarafından hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini görüşerek karara bağlamak,

ç) Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek ve Merkez Müdürlüğünce hazırlanan personel ihtiyaçlarını görüşerek karara bağlamak,

d) Merkezin akreditasyon çalışmalarını planlamak,

e) Merkez faaliyetlerinin bir kamu kurumu veya özel kuruluş ile iş birliği içerisinde yürütülmesi halinde iş birliği protokolünde belirtilen yetki ve sorumlulukları, ilgili kurum ve kuruluşun yetkili organları ile birlikte yürütmek.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 15 – (1) Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkez Danışma Kurulu, doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve tecrübelerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkezden yararlanan kurum ve kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilen en az 11, en çok 15 kişiden oluşur. Ayrıca gerek görülmesi halinde, Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile görüş ve düşüncelerine başvurularak en çok 5 kişi daha davet edilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının da katılımıyla yılda en az 2 kez salt çoğunluk aranmadan toplanır.

(3) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Merkez Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin görev süresi tamamlanana kadardır.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevleriyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş birliği içinde sektörün ihtiyacı olan sanal test ve analiz ihtiyaçlarının belirlenmesinde yardımcı olmak,

c) Merkezin geliştirilmesine yönelik konularda Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin alınmasına imkân sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ekipleri ve proje yürütücüleri

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim projelerini yürütmek üzere Merkez Müdürü ve Yönetim Kurulu tarafından en az iki kişiden oluşan bir proje ekibi oluşturulur. Proje ekibindeki kişilerden biri Yönetim Kurulu tarafından proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.

(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, ücret verilmesi koşulları, her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. Ancak, başka kurum veya kuruluş ile iş birliği yapılması durumunda merkezde Rektörlük tarafından personel görevlendirilmesine gerek kalmayabilir ve bu durum taraflar arasındaki protokolde net olarak belirtilir.

Hizmet değerlendirmesi

MADDE 19 – (1) Merkezin verdiği hizmetlerden Ar-Ge niteliği olanlar 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, Ar-Ge niteliği olmayanlar da Üniversitenin döner sermaye mevzuatı kapsamında değerlendirilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Merkez Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Sanal analiz esaslarının düzenlenmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, oluşup göreve başladığı tarihten itibaren, Merkezde yapılacak sanal analizlere ilişkin esasları en geç 6 ay içerisinde hazırlayarak Senatoya sunar.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.