3 Nisan 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29315

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ BAĞIRSAK YETMEZLİĞİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Hasta denetimi;

1) Hastalık ve hastaya özel, acil, uygun tedavinin birden fazla disiplin tarafından sunulması.

2) Mortalitenin azaltılması.

3) Komplikasyonların azaltılması.

4) Hasta ailelerine destek programları geliştirilmesi.

5) Ülkemizde hastaneye bağımlı yaşamlarını sürdürebilen bağırsak yetmezliği hastalarının evde izlemlerinin sağlanabilmesi.

6) Hastaların toplum hayatına kazandırılması.

7) Uygun zamanlama ile cerrahi ve transplantasyon tedavilerine geçiş sağlanabilmesi.

b) Akademik hedefler;

1) Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon kurularak Türkiye’de bağırsak yetmezliği prevalansının araştırılması ve sorunun boyutunun belirlenmesi.

2) Disiplinler arası iletişim ve uygulanan analizler ile bağırsak yetmezliği nedenlerinin belirlenmesi.

3) Deneysel bağırsak yetmezliği modellerinde araştırma projeleri planlanması.

c) Koordinasyon;

1) Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon kurularak evde total parenteral beslenme ve bakım desteği verilmesi.

2) Ülkemizdeki yeni doğan, çocuk cerrahisi, çocuk gastroenterolojisi alanlarındaki hekim, klinik ve bilim dalları ile koordinasyon kurulması.

3) Gerek hasta denetimi ve gerekse araştırma projeleri alanında uluslararası merkezler ile koordinasyon kurulması.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İntestinal yetmezliği olan hastaların, tıbbi, psikolojik ve beslenme konusunda desteğini sağlamak, hastaların hastane bağımlılığını ortadan kaldırmaya yönelik evde uygulayabilecekleri parenteral beslenme desteğini sağlamaya yönelik ekip oluşturmak, gerekli olan hastalara bağırsak nakli için uygun zamanlama ve hazırlama yapmak.

b) İntestinal yetmezlik tedavi ve uygulamaları alanında Üniversitenin Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki anabilim dalları, diğer kamu kurumları ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak ve gereğinde ihtiyaçlarını karşılamak.

c) İntestinal yetmezlik ve rehabilitasyon alanında Sağlık Bakanlığı, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortaklıklar oluşturmak ve bu ortaklıklarda Türkiye’yi temsil etmek.

ç) İntestinal yetmezlik ve rehabilitasyon ile ilgilenen birimlerin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun, standart izlem ve tedavi protokolleri geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.

d) İntestinal yetmezlik ve rehabilitasyon konusunda aile hekimleri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile çocuk cerrahlarını bilgilendirmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak.

e) İntestinal yetmezlik alanında ulusal ve uluslararası araştırma projeleri oluşturmak veya mevcut projeleri desteklemek ve koordinasyon sağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı üniversite, kamu ve özel hastaneler ile işbirliği ve ikili anlaşma protokolleri yapmak, ortak toplantılar düzenlemek, araştırma projelerine destek sunmak ve finans kaynağı teminine çalışmak.

g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre, teorik ve/veya uygulamalı kurs programları düzenlemek.

ğ) Kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına Merkezin çalışma alanlarına yönelik eğitsel faaliyetler yapmak.

h) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere görevlendirmeler yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara personel göndermek, başka kurum ve kuruluşlardan bu amaçla görevlendirmeler yoluyla gönderilenleri kabul etmek.

ı) Merkezin kuruluş amaçlarını ve faaliyet alanlarını içeren konularda; 2547 sayılı Kanun, ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; güncel ulusal mevzuat hükümleri doğrultusunda Merkez Müdürü olabilme kriterlerine sahip Merkezin faaliyet göstereceği alanda en az beş yıl deneyime sahip tıp fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevden alınması veya Müdürün süresini doldurmadan görevden ayrılması durumunda, ayrılan Müdürün kalan görev süresini doldurmak üzere Rektör tarafından müdür yardımcılarından biri vekâleten görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdür yardımcısı da bulunmazsa, Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derece sorumlu kişi olarak bu yönde gerekli önlemleri almak, uygulamak ve Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler gerçekleştirmek.

d) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

e) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanları olan bağırsak yetmezliği ve rehabilitasyonunda deneyimli, en az iki müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcısı, Müdür ile işbirliği içerisinde, Merkezin etkinliklerini yürütür.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer dört üyeden en az üçü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda deneyim sahibi olan öğretim üyeleri arasından; bağırsak yetmezliği konusunda deneyimli Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalından bir kişi, Pediatrik solid organ nakilleri konusunda deneyimli Cerrahi Bilimler Bölümüne bağlı Anabilim Dallarından bir kişi, gastrointestinal sistem cerrahisinde deneyimli Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalından bir kişi olmak üzere; Müdürün önerisi, Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu tutanaklarının birer kopyası Rektörlüğe gönderilir.

(4) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amacı doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve idari birimler ile bu gruplara ve birimlere atanacak adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

b) Müdürlükçe hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Mali ve idari işlerde Müdüre yardımcı olacak karar almak.

ç) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirmek.

e) Merkezin yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği için gerekçeli karar alarak ilgili kurumun desteğinin sağlanması için Rektörlüğe sunmak.

f) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlamasını yapmak.

g) Yılsonu faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Üniversitede görevli on iki öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaç ve faaliyetlerinin yürütülmesine katkıda bulunmak.

b) Merkezin çalışmaları hakkında görüşler bildirmek ve yeni çalışma konuları hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.