2 Nisan 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29314

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

DERECELENDİRME KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE VE

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “denetçileri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “denetçilerinin,” ibaresi, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “denetçileri,” ibareleri ve dördüncü fıkrasında yer alan “denetçileri,” ile “denetçi,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “denetçileri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “denetçileri,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “,denetçilerinin” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “denetçi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ile denetçi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “denetçileri,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “denetçileri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile dördüncü fıkrasında yer alan “denetçilerinin,” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-2’de yer alan “denetçileri” ibaresi ve EK-5’te yer alan “ile denetçi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Yetkili derecelendirme kuruluşlarının bağımsız denetimi 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

(2) Yetkili derecelendirme kuruluşlarının yıl sonu konsolide olmayan mali tablolarına ilişkin bağımsız denetim raporlarının takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar Kurum veri tabanına raporlanması zorunludur.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/4/2012

28267