1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ZEHİRLENMELER ARAŞTIRMA-UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/1999 tarihli ve 23579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Zehirlenmeler Araştırma-Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.