1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRON MİKROSKOPİ, GÖRÜNTÜLEME,

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Elektron Mikroskopi, Görüntüleme, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.