1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29313

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/1997 tarihli ve 23131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Genetik Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.